ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ກອງປະຊຸມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ດ້ານການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ 2018, ວັນທີ 29 ພະຈິກ 2018

ຄລິບພາບບັນຍາກາດພາຍໃນງານ

 

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງກອນ ADA ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ດ້ານການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທໍາອິດ, ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2018.

ກອງປະຊຸມລະດັບຊາດໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນກອງປະຊຸມໜື່ງທີ່ສຳຄັນ ທີ່ໄດ້ເຊື້ອເຊີນເອົາບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ຂະແໜງທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ເພື່ອມາສົນທະນາ ກັນກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມ ແລະ ວິວັດທະນາການ ຂອງການເງິນຈຸລະພາກ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ (1) ເພື່ອເພີ້ມຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການເງິນຈຸລະພາກ/ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ;(2) ເພື່ອສ້າງການຮ່ວມມືໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼັກໃນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ (3) ເພື່ອປຶກສາຫາລື ປະເດັນສຳຄັນຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ ຍຸດທະສາດການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ, ປະສົບການໃນການການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ, ການນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ຊ່ອງທາງການບໍລິການຕ່າງໆ, ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ.

ກອງປະຊຸມໃນປີນີ້ ຈະເນັ້ນໃສ່ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ທາງດ້ານລະບົບ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ດ້ານການເງິນ ໃນ ສປປລາວເຊັ່ນ: ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດແນ່? ຍຸດທະສາດຂອງຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມທາງດ້ານການບໍລິການ ດ້ານການເງິນ ໃນ ສປປລາວ ແມ່ນຫຍັງ? ຈະມີວິທີການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ຊ່ອງທາງອື່ນໆ ໃນການເພີ່ມຊ່ອງທາງການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ແນວໃດ? ລູກຄ້າມີຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດແດ່? ນອກນັ້ນ ກອງປະຊຸມຍັງມີ ການນຳສະເໜີ ພາລະບົດບາດຂອງສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ (ສມກຈ) ໃນການສົ່ງເສີມການປະຕິບັດ ແລະ ແນະນຳສະພາບໍລິຫານຊຸດໃໝ່ຂອງສະມາຄົມ ທີ່ຫາກໍ່ສຳເລັດການເລືອກຕັ້ງ.

 

ກະລຸນາດາວໂຫຼດເອົາບົດນຳສະເໜີທີ່ລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

Session 1 – 1. ທ່ານ ພັນທະບູນ ໄຊຍະເພັດ

Session 1 – 2. ທ່ານ ເພັດອານົງ ອິນສານ 2

Session 1 – 3. ທ່ານ ສຸພາວັນ ແກ້ວວິໄລ

Session 2 – 1.LDB ppt

Session 2 – 2.BCOME presentation

Session 4 – MFA_Finacial Inclusion Lao_29112018