ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ການກວດສອບການດຳເນີນງານ ທາງດ້ານສັງຄົມ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື SPI4 ຂອງອົງກອນເຊຣີ ປະເທດຝຣັ່ງ ສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການ ADA ແລະ LMFA

ສຳເລັດການກວດສອບການບໍລິຫານງານທາງດ້ານສັງຄົມ Social Performance Audit ສຳລັບ ສກຈຮ ຈຳປາລາວ DTMFI Champalao ທີ່ຫລວງພະບາງ 15-18/10/2019. – ຈຸດປະສົງ ເພື່ອ ປັບປຸງຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ຂອງ ລູກຄ້າ, ຫນີ້ເສຍຫນ້ອຍລົງ, ຊື່ສຽງຂອງສະຖາບັນດີຂຶ້ນ, ອັດຕາການລາອອກ ຂອງ ພະນັກງານຕໍ່າ, ມີຂໍ້ມູນ ໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ດີ, ລູກຄ້າ ມີຊິວິດການເປັນຢູ່ ທີ່ດີຂຶ້ນ. Audited by SPI expert from Philliphines and MFA team, supported by ADA Luxembourg