ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄດສ໌ (coaching) ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານການເງິນ ເພື່ອເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ

ສມກຈ ຮ່ວມກັບໂຄງການຂອງ ILO ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄດສ໌ (coaching) ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານການເງິນ ເພື່ອເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ ສຳລັບ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວເປັນການໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິຫານການເງິນ. ນອກນັ້ນພວກເຮົາຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄຳແນະນຳເຈົ້າຂອງທຸລະກິດໃນການສ້າງແຜນທຸລະກິດຂອງຕົນຈົນກວ່າຈະສຳເລັດ ເພື່ອນຳໄປຂໍອະນຸມັດເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ລາຍລະອຽດການຝຶກອົບຮົມ:

  • ວັນທີ 30 ມັງກອນ – 01 ກຸມພາ 2019 ຈັດທີ່ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ສະຖານທີ່ແມ່ນ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
  • ວັນທີ 12-14 ກຸມພາ 2019 ຈັດທີ່ ນະຄອນປາກເຊ ສະຖານທີ່ແມ່ນ ສະມາຄົມກາເຟລາວ

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ:

  1. ຄູ່ມືແນະນຳ ແລະ ອຸປະກອນການຝືກອົບຮົມ.
  2. ແບບຟອມຕ່າງໆ ທີ່ຮັບຮອງຈາກທະນາຄານ.
  3. ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຝຶກສອນ.
  4. ເຄືອຂ່າຍຂອງທຸລະກິດ SME ແລະ ທະນາຄານ.
  5. ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈາກກອງປະຊຸມກັບທະນາຄານ.
  6. ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການກ່ຽວກັບເງິນກູ້.
  7. ຄູຝຶກໂຄດ (Coaching) ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈົນກວ່າແຜນຈະສຳເລັດ

ຄ່າຮຽນແມ່ນ 100 ໂດລາ ເທົ່ານັ້ນ (ປົກະຕິລາຄາເຕັມແມ່ນ 300 ໂດລາ, ແຕ່ 200 ໂດລາ ແມ່ນຜູ່ໃຫ້ທຶນໂຄງການ ILO, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກະຊວງອຸດສະຫາະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະໜັບສະໜູນ)

 

ສົນໃຈກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ)

ໂທ: 54666456, 22245299, 77808909

ຫຼືສະໝັກອອນໄລນ໌ທີ່ລິ້ງຂ້າງລຸ່ມ:


ຟອມສະໝັກອອນໄລນ໌

ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ: