ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ ປະຈໍາປີ 2020 ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2020