ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ບັນຍາກາດການຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຂຽນແຜນທຸລະກິດຂະໜາດຄອບຄົວ, ໃຫ້ແກ່ ລູກຄ້າ ສກຈຮ ຈໍາປາສັກຈໍາກັດ ໃນວັນທີ່ 26-27 ກັນຍາ 2020 ທີ່ ແຂວງ ເຊກອງ