ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ປະຖົມນິເທດ ວ່າທີ່ ພະນັກງານຝຶກງານ ຈາກ ສມກຈ, ກ່ອນຈະລົງຝຶກຕົວຈິງທີ່

ປະຖົມນິເທດ ວ່າທີ່ ພະນັກງານຝຶກງານ ຈາກ ສມກຈ, ກ່ອນຈະລົງຝຶກຕົວຈິງທີ່