ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ຝຶກອົບຮົມ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນທຸລະກິດຂະໜາດຄອບຄົວ

ຝຶກອົບຮົມ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນທຸລະກິດຂະໜາດຄອບຄົວ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ, ຄະນະສະພາບໍລິຫານ, ພະນັກງານ ແລະ ລູກຄ້າ ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ(ສສງ) ຫຼວງພະບາງ.

ເຊີ່ງຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-23/10/2020, ທີ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ.
ຈຸດປະສົງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອ
• ເສີມສ້າງ ຜູ້ປະກອບການທີ່ເປັນລູກຄ້າ ຂອງ ສສງ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ດ້ານຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ແລະ ການຂາຍທີ່ດີຂື້ນ (ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ).
• ສະໜັບສະໜູນ ສສງ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າຫຼາຍຂື້ນ.
• ເສີມສ້າງ ຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ-ໂດຍສະເພາະພະນັກງານສິນເຊື່ອ ຂອງ ສສງ ໃນການໃຫ້ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການແຜນທຸລະກິດຂະໜາດຄອບຄົວ ແກ່ລູກຄ້າ.
ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການ ADA.
#LMFA #ADA #SCULuangprabang