ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ຝຶກອົບຮົມ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານການບັນຊີ ແລະ ການຄວບຄຸມພາຍໃນ

ພາບບັນຍາກາດ ຝຶກອົບຮົມ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານການບັນຊີ ແລະ ການຄວບຄຸມພາຍໃນ ສໍາລັບ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ-ອົງກອນສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກ ໂຄງການ GIZ-AFP

ເຊີ່ງຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-23/10/2020 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 9-13/11/2020 ທີ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ຈຸດປະສົງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອ ຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານກວດກາພາຍໃນ ແລະ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ສາມາດເຂົ້າໃຈບົດລາຍງານການເງິນ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມບັນຊີການເງິນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສາມາດຕິດຕາມກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງທະນາຄານບ້ານ/ສະຖາບັນ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທີ່ຈະເກີດຂື້ນ