ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ສຈກຮ ພຍຄ ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກໄດ້ເຂົ້າເຖິງການເງິນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ (ສກຈຮ ພຍຄ) ເປັນສະຖາບັນການເງິນແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍສູນກາງສະຫາພັນແມ່ຍິງລາວ. ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອສະໜອງບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວໃນທົ່ວປະເທດ ທັງເປັນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ມີໂອກາດສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນທົ່ວສັງຄົມໄດ້ຍັງການພັດທະນາດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ. ຂະນະທີ່ ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງທຸລະກິດຂະຫຍາຍຕົວ 25% ໃນທຸກໆປີ ແລະ ມີປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງຫຼາຍກວ່າ 10 ພັນຄົນ ຈໍານວນ 143 ບ້ານໃນ 4 ແຂວງຈຸດສຸມ.

ທ່ານ ນາງ ຄອນວິໄລ ແສງສຸຣິຍະ, ຜູ້ອໍານວຍການ ຈກຈຮ ພຍຄ ເປີດເຜີຍວ່າ: ສະຖາບັນພວກເຮົາສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍແມ່ນສູນກາງສະຫາພັນແມ່ຍິງລາວ ພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍ ເຫຼືອຈາກມູນນິທິທະນາຄານຝາກປະຢັດສໍາລັບການຮ່ວມມືສາກົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເງິນຈຸລະພາກ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອ, ຮັບເງິນຝາກໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ເພື່ອດໍາເນີນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ເປັນການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແນໃສ່ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ຜ່ານການດໍາເນີນທຸລະກິດນັບແຕ່ປີ 2009 ຜ່ານມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນເຫັນວ່າ: ອັດຕາການຂະ ຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດຢູ່ທີ່ 25% ຂອງແຕ່ລະປີໃນທຸກໆດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປ່ອຍສິນເຊື່ອ, ການຮັບເງິນຝາກ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສະມາຊິກ, ຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ ແລະ ອື່ນໆ. ປັດຈຸບັນເຮົາສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 4 ແຂວງຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ເມືອງໄຊເຊດຖາ ແລະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ); ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ (ເມືອງທ່າພະບາດ ແລະ ເມືອງບໍລິຄັນ); ແຂວງວຽງຈັນ (ເມືອງໂພນໂຮງ, ຊະນະຄາມ ແລະ ເມືອງເຟືອງ); ແຂວງຄໍາມ່ວນ (ເມືອງໜອງບົກ, ຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງຫີນບູນ) ມີພະນັກງານທັງໝົດ 57 ຄົນ ແລະ ມີປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງຫຼາຍກວ່າ 10 ພັນຄົນ ໃນຈໍານວນ 143 ບ້ານ.

ເວົ້າສະເພາະການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນປີ 2017 ຜ່ານມາ ມີສະມາຊິກທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ 7,492 ຄົນ; ເດັກນ້ອຍ 2,474 ຄົນ; ຜູ້ກູ້ຢືມ 2,801 ຄົນ; ຍອດເງິນຝາກ 10 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ 12 ຕື້ກວ່າກີບ. ສໍາລັບປີ 2018 ມີສະມາຊິກທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ 9,123 ຄົນ; ເດັກນ້ອຍ 2,708 ຄົນ; ຜູ້ກູ້ຢືມ 3,294 ຄົນ; ຍອດເງິນຝາກ 12 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ 15 ຕື້ກວ່າກີບ.

ທ່ານ ນາງ ຄອນວິໄລ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ສໍາລັບປີ 2019 ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າຍອດເງິນຝາກເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ທີ່ 25%; ການປ່ອຍເງິນກູ້ 25%; ຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ 25%; ສະມາຊິກເພີ່ມຂຶ້ນ 30% ແລະ ໜີ້ເສຍບໍ່ເກີນ 3%. ຄຽງຄູ່ກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍໜ່ວຍບໍລິການຢ່າງໜ້ອຍ 1 ໜ່ວຍ/ປີ ເຊິ່ງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາເນັ້ນອໍານຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ໝາຍຄວາມວ່າ: ພະນັງງານໄດ້ລົງໄປໃຫ້ບໍລິການກັບທີ່ຢູ່ບ້ານນັ້ນໆເລີຍ ອັນເປັນຈຸດໜຶ່ງທີ່ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ສ້າງຄວາມສະດວກແກ່ປະຊາຊົນທີ່ມີລາຍຮັບໜ້ອຍສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນຍ້ອນ: 1). ພວກເຮົາເປັນຜູ້ນໍາໜ້າໃນການສະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າຢູ່ເຂດຊົນນະບົດໃນທົ່ວປະເທດ; 2). ມີການໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບປະຊາຊົນກໍ່ຄືລູກຄ້າແບບທົ່ວເຖິງໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າທໍານຽມໃນການຝາກ ຫຼື ຖອນ; 3). ເຮັດທຸລະກິດຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາໄປພ້ອມ; 4). ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນແກ່ປະຊາຊົນໃນການວາງແຜນໃຊ້ເງິນ ແລະ ງົບປະມານຄອບຄົວ ເຊິ່ງສັງເກດເຫັນໄດ້ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ ທີ່ສະຖາບັນພວກເຮົາເຂົ້າໄປບໍລິການ ຈະເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ; 5). ຮັບພະນັກງານໃນພື້ນທີ່ນັ້ນໆໂດຍບໍ່ຈໍາແນກສາຂາວິຊາທີ່ຮຽນມາ, ຂໍແຕ່ມີຄວາມມັກຮັກໃນໜ້າວຽກທີ່ຕົນເຮັດຢູ່ແລ້ວພະຍາຍາມຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ສໍານານ, ເປັນມືອາຊີບ ແລະ ກ້າວໄປເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານນັ້ນໃນອະນາຄົດ.

ສໍາລັບຜົນງານຜ່ານມາ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ ຍັງຮັບລາງວັນອາຊຽນດ້ານການພັດທະນາແມ່ຍິງ, ພັດທະນາຊົນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 10 ທີ່ກົວລາລໍາເປີ, ປະເທດມາເລເຊຍ; ຜົນງານໃນການປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານຂະແໜງການທະນາຄານ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເງິນຈຸລະພາກ ຈາກ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ ມີຊື່ຫຍໍ້ WFDF ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານທາດຫຼວງກາງ, ເມືອງໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ 021 412 294.