ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ສຳເລັດຝຶກອົບຮົມ ການວາງແຜນທຸລະກິດ ສໍາລັບ ສກຈ-ອົງກອນສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍ

ສຳເລັດຝຶກອົບຮົມ ການວາງແຜນທຸລະກິດ ສໍາລັບ ສກຈ-ອົງກອນສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍ
ລະຫວ່າງວັນທີ 14-18 ທັນວາ 2020 ທີ່ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
ຈັດໂດຍ: ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ສະໜັບສະຫນູນໂດຍ: ໂຄງການ ການເງິນຈຸລະພາກໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ – ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກ
#LMFA #BOL