ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - Lao Microfinance Association

Upcoming Event

 

ການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆຂອງ ສກຈ ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນໃນ ວັນທີ 27(ຕອນບ່າຍພະຈິກ ເຖິງ 01 ທັນວາ 2017 (4ມື້ເຄິ່ງ) ມີຄູຝຶກ ແມ່ນ ອາຈານ ຮານສ ເຮັກເກີນແບັກ ຈາກ ສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກຂອງ Boulder

ເນື້ອໃນຫຼັກໆ ພາຍຫຼັງການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງ:

 1. ປະເພດຂອງຄວາມສ່ຽງ
 2. ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມສ່ຽງ
 3. ການກໍານົດຄວາມສ່ຽງທີ່ດີ
 4. ການເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານການເງິນ
 5. ຄວາມສ່ຽງຈາກການດໍາເນີນງານ ແລະ ການປະຕິບັດງານ
 6. ຮູບແບບການເພີ້ມຂື້ນຂອງຄວາມສ່ຽງໃນສິນເຊື່ອ.
 7. ການປະເມີນຕົນເອງ ໃນກອບການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງປະຈຸບັນ
 8. ຄວາມສ່ຽງດ້ານຕະຫລາດ – ການແນະນໍາ
 9. ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານເປັນປັດໄຈສໍາຄັນທີ່ສຸດ-ບົດບາດຂອງ ALCO
 10. ຫລັກການວິເຄາະເງິນຝາກ
 11. ການທົດສອບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ການວາງແຜນເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້.
 12. ຄວາມສ່ຽງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ
 13. ແນວໂນ້ມຂອງການຜະລິດ
 14. ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ (FX)
 15. ປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ (Hedging)

Latest News

how to becomes our member

If you are interested in becoming a member, please follow these steps:

 1. Download and complete the membership form
  kindly note that, there are two different formats, one for MFIs (DTMFIs, NDTMFIs, SCUs, Network Support Organizations, Banks) [Click] 
  – And one for Non-MFIs (e.g. Donors, Bi-Multi-Lateral Agencies, (I)NGOs, Service Providers, Consultants) [Click]
 2. Submit the completed and signed form to MFA
  – Email: mfa@laomfa.org or Tel: +856 21 226018 or Fax: +856 21 226019.
 3. The application shall be considered by the Board of Directors & Executive Office
  – The applicant will be informed promptly whether the application has been approved or not.
  – The MFA will provide reasons in case membership has been disapproved.

Membership Benefits

ຜົນປະໂຫຍດບາງຢ່າງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ

 1. ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 2. ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວິຊາການ / ສອນພິເສດ
 3. ມີໂອກາດໄດ້ພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການກັບສະຖາບັນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 4. ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາສະຖາບັນ ແລະ ຍັງສາມາດເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ/ຜະລິດຕະພັນ-ການບໍລິການຂອງຕົນ ຜ່ານທາງຊ່ອງທາງຕ່າງໆຂອງ ສມກຈ ໄດ້ອີກດ້ວຍ

Latest Job

Lastest Video

Lastest Photo

Our Partners & Donors

Our Training center members

Non Deposit Taking Microfinance Institutions (NDTMFIs)

Deposit Taking Microfinance Institutions (DTMFIs)

Saving and Credit Union (SCUs)

X