ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ຝຶກອົບຮົມ: ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໄອທີ ເຂົ້າໃນວຽກງານບໍລິຫານ Google (Sheet, Doc, Slide, Drive, Form, Calendar, Appsheet)

ຫົວຂໍ້: ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໄອທີ ເຂົ້າໃນວຽກງານບໍລິຫານ Google (Sheet, Doc, Slide, Drive, Form, Calendar, Appsheet) ສະຖານທີ່: Online zoom meeting […]

ຂໍເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ “ຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ MFMCC” ລຸ້ນ 24

ຂໍເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ “ຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ MFMCC” ລຸ້ນ 24 ຈັດໂດຍ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ (ສມກຈ) ຮ່ວມກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄລຍະການຝຶກອົບຮົມແມ່ນວັນທີ 27/05-07/06/2024 ແລະ 24/06-05/07/2024 […]

ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການບັນຊີ ສຳລັບການເງິນຈຸລະພາກ ລະດັບສູງ #ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ

ເປີດແລ້ວ!!! ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການບັນຊີ ສຳລັບການເງິນຈຸລະພາກ ລະດັບສູງ #ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ – ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານບັນຊີທ້າຍປີ; – ການບັນທຶກບັນຊີກ່ຽວກັບລາຍການປັບປຸງບັນຊີທ້າຍປີ ເຊັ່ນ: ລາຍຈ່າຍໆລ່ວງໜ້າ, ລາຍຮັບຄ້າງຮັບ, […]

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການບັນຊີການເງິນຈຸລະພາກ ລະດັບກາງ

ເປີດແລ້ວ!!! ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການບັນຊີ ການເງິນຈຸລະພາກ ລະດັບກາງ   ສມກຈ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບ ສະຖາບັນການທະນາຄານ (ສທຄ) ໃນການເປີດບັ້ນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ […]

Training on International Trade for SMEs (Lao PDR) | ການຝຶກກອົບຮົມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດສຳລັບ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs)

Training on International Trade for SMEs (Lao PDR) | ການຝຶກກອົບຮົມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດສຳລັບ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs)   […]

ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການສ້າງຄູ່ມື ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-23/11/2023

ຂໍເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການສ້າງຄູ່ມື ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-23/11/2023 ໂດຍຄູຝຶກທີ່ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ວຽກງານບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວແມ່ນເໝາະສຳ […]

ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການສ້າງຄູ່ມື ການຕະຫຼາດ, ການບໍລິຫານສິນເຊື່ອ ແລະ ໜີ້ຊັກຊ້າ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-17/11/2023

ຂໍເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການສ້າງຄູ່ມື ການຕະຫຼາດ, ການບໍລິຫານສິນເຊື່ອ ແລະ ໜີ້ຊັກຊ້າ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-17/11/2023 ໂດຍຄູຝຶກທີ່ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ. […]