ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

Latest Past Events

ຝຶກອົບຮົມ “ຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ MFMCC” ລຸ້ນ 24

ຂໍເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ “ຫຼັກສູດບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ MFMCC” ລຸ້ນ 24 ຈັດໂດຍ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ (ສມກຈ) ຮ່ວມກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄລຍະການຝຶກອົບຮົມແມ່ນວັນທີ 27/05-07/06/2024 ແລະ 24/06-05/07/2024 […]

ຝຶກອົບຮົມ ບັນຊີການເງິນຈຸລະພາກ ລະດັບສູງ (ສມກຈ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນການທະນາຄານ)

ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການບັນຊີ ສຳລັບການເງິນຈຸລະພາກ ລະດັບສູງ #ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ - ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານບັນຊີທ້າຍປີ; - ການບັນທຶກບັນຊີກ່ຽວກັບລາຍການປັບປຸງບັນຊີທ້າຍປີ ເຊັ່ນ: ລາຍຈ່າຍໆລ່ວງໜ້າ, ລາຍຮັບຄ້າງຮັບ, ລາຍຈ່າຍຄ້າງຈ່າຍ […]