ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ຜູ້ປະກອບການ ການເງິນຈຸລະພາກ

Name File
ສະຖາບັນທີ່ຮັບເງິນຝາກ DT MFIs
ສະຖາບັນທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ NDT MFIs
ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຫຍັດ
ອົງການທີ່ເປັນສະມາຄົມ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ
ແຜນວາດ ຜູ້ປະກອບການ ການເງິນຈູນລະພາກ