ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ສຳເລັດການກວດສອບການບໍລິຫານງານທາງດ້ານສັງຄົມ Social Performance Audit ສຳລັບ ສກຈຮ ໂຊກໄຊ DTMFI Sokxay ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 21-25/10/2019.