ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ, ຄ່ານິຍົມ

ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາ:
ປະຊາຊົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຊົມໃຊ້ຢ່າງຍຸດຕິທຳ ການບໍລິການດ້ານການເງິນ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ ຊຶ່ງແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍນຳຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ:
ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ອີງຕາມຄວາມ ຕ້ອງການ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ ຂອງຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ ໂດຍ (i) ສ້າງເວທີສົນທະນາ ເພື່ອປະສານງານກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ & ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, (ii) ສະ ໜອງການບໍລິການໂດຍກົງແກ່ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແລະ (iii) ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ເພື່ອ ການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ, (IV) ຂະຫຍາຍການບໍລິການໄປຫາພາກສ່ວນທີ່ໃຫ້ບໍລິການການເງິນຈຸລະພາກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ-ທະນາຄານບ້ານ.

ຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາ: