ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ວິໄສທັດ, ພາລະກິດ, ຄ່ານິຍົມ

ວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາ:

ປະຊາຊົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມດ້ອຍໂອກາດ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ ແລະ ກຸ້ມຕົນເອງ

ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ:

ເພື່ອຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນບັນດາຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ການເງິນຊົນນະບົດ ໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍແຫ່ງຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນ, ສັງຄົມ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ

ຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາ: