ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງພິມ

ໃນພາກນີ້ ແມ່ນສຳລັບ: ເອກະສານ , ບົດຄົ້ນຄົ້ວວິໃຈ, ຜົນສຳຫຼວດ, ເຄືອງມື ແລະ ອຸປະກອນ ການຝຶກອົບຮົມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການປະກອບການ ການເງີນຈຸລະພາກ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ ຈະປະກອບສ່ວນ ເພີ່ມ ເອກະສານຂອງທ່ານເອງ ແມ່ນ ໄຫ້ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ໄດ້ທີ່ ອີເມວ: mfa@laomfa.local