ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ສະຖິຕິກ່ຽວກັບການເງິນຈຸນລະພາກ

ສະຖິຕິກ່ຽວກັບການເງິນຈຸນລະພາກ

NameFile
ການຕິດຕາມຜົນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ_ກຳລະກົດ 2020
ຂໍ້ມູນຕົວຊີວັດຜົນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລພາກ_ກຳລະກົດ 2020
ການຕິດຕາມຜົນການດຳເນີນງານຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ເປັນສະມາຊິກ ສມກຈ ເດືອນ ທັນວາ 2019
ຕົວຊີ້ວັດຜົນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ _ເດືອນ ທັນວາ 2019
ວິວັດທະນາການຕົວຊີ້ວັດການດຳເນີນງານ_ມີຖຸນາ 2016-ທັນວາ 2019
ຂໍ້ມູນຕົວຊີວັດຜົນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລພາກ ເດືອນ ທັນວາ 2018
ຂໍ້ມູນຕົວຊີວັດຜົນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລພາກ ເດືອນ ທັນວາ 2018
ການຕິດຕາມຜົນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເດືອນທັນວາ 2018
ການຕິດຕາມຜົນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ_ເດືອນມິຖຸນາ 2018
ລະບົບການຕິດຕາມຜົນການດຳເນີນງານຂອງ ສມກຈ ວິວັດທະນາການຂອງອັດຕາສ່ວນຜົນການດຳເນີນງານ ເດືອນ ທັນວາ 2017
ການຕິດຕາມຜົນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ_ເດືອນທັນວາ 2017
ຂໍ້ມູນຕົວຊີວັດຜົນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລພາກ ເດືອນ ທັນວາ 2017
ຕົວຊີ້ວັດຜົນການດຳເນີນງານຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເດືອນ ມີຖຸນາ 2017
ລະບົບການຕິດຕາມຜົນການດຳເນີນງານຂອງ ສມກຈ ວິວັດທະນາການຂອງອັດຕາສ່ວນຜົນການດຳເນີນງານ ເດືອນ ມີຖຸນາ 2017
ການຕິດຕາມຜົນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເດືອນ ມີຖຸຸນາ 2017
ການຕິດຕາມຜົນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ_ເດືອນທັນວາ 2016
ຂໍ້ມູນຕົວຊີວັດຜົນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລພາກ_ເດືອນທັນວາ 2016
ວິວັດທະນາການຂອງອັດຕາສ່ວນຜົນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ_ເດືອນທັນວາ 2016
ຂໍ້ມູນຕົວຊີ້ວັດການດໍາເນີນງານຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ວັນທີ 30 ເດືອນມິຖຸນາ 2012) MFA ເດືອນພະຈິກ 2012
ຂໍ້ມູນການດໍາເນີນງານຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ(ວັນທີ 30 ເດືອນມິຖຸນາ 2012) MFWG ເດືອນພະຈິກ 2012
ການເງິນ ຈຸລະພາກຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2012
ຂໍ້ມູນການສົມທຽບ ການດຳເນີນງານ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສົມທຽບ ການປະເມີນການດຳເນີນງານລະຫວ່າງປີ2011 ແລະ ປີ2012
ຂໍ້ມູນຜົນການປະເມີນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ(ທັນວາ 2012)
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ-ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ການເງິນຈຸລະພາກ
ຂໍ້ມູນຕົວຊີ້ວັດການດໍາເນີນງານຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ທັນວາ 2012)
ຂໍ້ມູນຜົນການປະເມີນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ທັນວາ 2012)
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ-ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ການເງິນຈຸລະພາກ (ໄຕມາດ1- 2013)
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ-ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ການເງິນຈຸລະພາກ (ໄຕມາດ3-2013)
ຂໍ້ມູນຕົວຊີ້ວັດການດໍາເນີນງານຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ມິຖຸນາ 2013)
ຂໍ້ມູນຜົນການປະເມີນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ມິຖຸນາ 2013)
ວິວັດທະນາການ ຂອງອັດຕາສ່ວນຜົນການດຳເນີນງານ 2011-13
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ-ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ການເງິນຈຸລະພາກ (ໄຕມາດ4 2009- 2013)
ຂໍ້ມູນຕົວຊີ້ວັດການດໍາເນີນງານຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ (31 ທັນວາ 2013)
ຂໍ້ມູນຜົນການປະເມີນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (31 ທັນວາ 2013)
ວິວັດທະນາການ ຂອງອັດຕາສ່ວນຜົນການດຳເນີນງານ ທັນວາ 2011-ທັນວາ 2013
ຂໍ້ມູນຕົວຊີ້ວັດການດຳເນີນງານຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ (ມີຖຸນາ 2014)
ຂໍ້ມູນຜົນການປະເມີນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ(ມີຖຸນາ 2014)
ວິວັດທະນາການ ຂອງອັດຕາສ່ວນຜົນການດຳເນີນງານ ມີຖຸນາ 2014
ຂໍ້ມູນສະຖິຕິການເງິນຈຸລະພາກ-ທະນາຄານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ (2009-2014)
ຕົວຊີ້ວັດການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເດືອນ ທັນວາ_2014
ການຕິດຕາມຜົນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເດືອນ ທັນວາ_2014
ວິວັດທະນາການຂອງອັດຕາສ່ວນຜົນການດຳເນີນງານ ເດືອນ ທັນວາ_2014
ຂໍ້ມູນຕົວຊີວັດຜົນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລພາກ ເດືອນ ມີຖຸນາ 2015
ການຕິດຕາມຜົນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກເດືອນ ມີຖຸນາ 2015
ວິວັດທະນາການຂອງອັດຕາສ່ວນຜົນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເດືອນ ມີຖຸນາ 2015


ຂໍ້ມູນການດໍາເນີນງານຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈູລະພາກ (ວັນທີ 31 ເດືອນທັນວາ 2011), MFA, ເດືອນມິຖຸນາ 2012 [Download pdf]
ໃນຕົ້ນປີ 2012 ນີ້,MFA ໄດ້ຮີບໂຮມ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການປະຕິບັດ ງານຈາກ 17ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກເຊິງໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກໃຫ້ທົ່ວ ໄປຮັບຮູ້ເພື່ອຈຸດປະສົງການພັດ ທະນາໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສຫລາຍ ຂື້ນ.ຂໍ້ມູນແມ່ນ ຂໍ້ມູນລ້າສຸດ ທີ່ກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນ, ການດໍາເນີນງານດ້ານການເງິນ, ແລະ ປະສິດທິ ພາບຄັງເງິນກູ້ (ຂໍ້ມູນລ້າສຸດ,ໃນວັນທີ 31 ເດືອນ ທັນວາ 2011). ຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກຮີບ ຮົມ ແລະ ສະຫລຸບເຂົ້ານໍາກັນຕາມເອກະສານທີ່ຄັດຕິດມານີ້ .
ຂໍ້ມູນຕົວຊີ້ວັດການດໍາເນີນງານຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ວັນທີ 31 ເດືອນທັນວາ 2011), MFA ເດືອນມິຖຸນາ 2012
ອີງຕາມການສົ່ງຂໍ້ມູນການດໍາເນີນວຽກງານຂອງ 17 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ໃນຕົ້ນປີ 2012 ນີ້ (ກະລຸນາເບິ່ງຂ້າງເທິ່ງ), MFA ໄດ້ເຫັນດີອອກແບບ ບົດສະຫລຸບຕົວຊີ້ວັດໃຫ້ເປັນພາບສະຫລຸບໂດຍຫຍໍ້ ຂອງບັນດາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ຢູ່ປະເທດລາວ ທີ່ເປັນກຸ່ມດຽວກັນ ໃນການສົມທຽບ ກັບບັນດາ ສະຖາບັນ ການເງິນຈຸລະພາກອື່ນໆທີ່ເປັນກຸ່ມດຽວກັນ ທີ່ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ (ເຊັ່ນ ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍາປູເຈ້ຍ) ແລະ ຟີລິບປີນສ, ກັບກຸ່ມໃຫຍ່ອີກກຸ່ມທີ່ມີ 37 ສະຖາບັນການເງິນຈຸ ລະພາກ “ອາຊີຕາເວັນອອກ ຂົງເຂດແປຊີຟິກ”.
ການເງິນຈຸນລະພາກຢູ່ ສປປ ລາວ 2009,NERI & GIZ (2011) [Download pdf]
ນັບແຕ່ປີ 2003 ເຖິງ 2006 ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ (the National Economic Research Institute (NERI) ປະຈໍາ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (MPI) ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດການສໍາຫລວດ ກ່ຽວກັບການເງິນຈຸນລະພາກ ຢູ່ຂົງເຂດຊົນນະບົດໃນໄລຍະ 4ປີ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານການເງິນຈຸນລະພາກ (Microfinance Capacity Building and Research Project (MCBR), ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ອົງການ Concern Worldwide. ເນື່ອງຈາກ ຂາດທຶນ ຊ່ວຍເຫລືອຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ ສືບຕໍ່ການສໍາຫລວດໃນປີ 2007 ແລະ 2008. ການສໍາຫລວດຄັ້ງຫລ້າສຸດ ໃນປີ 2009 ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງ ການ GIZ ໂດຍຜ່ານ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊິ່ງວ່າບົດລາຍ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ທີ່ເປັນພື້ນຖານ ລະດັບຕົ້ນກ່ຽວກັບການຕອບສະໜອງ ຂອງ ການເງິນຈຸນລະພາກ ຢູ່ ປະເທດ ລາວ ຮ່ວມທັງຂົງເຂດການເງິນຈຸນລະພາກ ທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ເຄິ່ງທາງການ.