ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ

ບ້ານ ອາມອນ, ຮ່ອມ 21, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ຕູ້ ປ.ນ: 4030, ຫ້ອງການໂທ: +856 30 9481265

ອີເມວ: mfa@laomfa.org, ເວັບໄຊທ໌: www.laomfa.org, ເຟສບຸກ: www.facebook.com/laomfateam

ເວລາເຮັດວຽກ: ວັນຈັນ-ວັນສຸກ: 8-12 ໂມງເຊົ້າ, 1-5 ໂມງແລງ

KingComposer

 

Sample Code