ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ຂອບຂ່າຍດ້ານກົດລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆສຳລັບຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກໃນ ສປປລາວ ແມ່ນສະຫຼຸບສັງລວມໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ

ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ສະມາຄົມ

ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການເງິນຈຸລະພາກ

ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ລັດຖະກອນ

ລະບຽບການຂອງ ການເງິນຈຸລະພາກ

ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ນະໂຍບາຍ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ