ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ກົດໝາຍ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຫລ Download

ດຳລັດວ່າດ້ວຍ CIB Download

ຄໍາແນະນຳນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ COVID-19 Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ (ສະບັບປັບປຸງ) 26 ທັນວາ 2013 Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອມພ (No. 207/ປປທ), ລົງວັນທີ 06 ສິງຫາ 2018 Download