ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການເງິນຈຸນລະພາກ

ຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ສະບັ້ບເລກທີ 01/ທຫລ, ລົງວັນທີ 19 ເມສາ 2016 [ດາວໂຫລດ]
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ເລກທີ 460/ລບ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 3 ເດືອນຕຸລາ 2012: ດໍາລັດນີ້ຈະມີຜົນນໍາໃຊ້ເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 1 ເດືອນພະຈິກ 2012 [Download pdf]