ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ນະໂຍບາຍ

ນະໂຍບາຍສຳລັບການພັດທະນາແບບຢືນຢົງໃນຊົນນະບົດແລະໜ່ວຍງານການເງີນຈຸລະພາກ

ໂຄງຮ່າງເດືອນສິງຫາ 2003, ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼືອການສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບການພັດທະນາແບບຢືນຢົງໃນຊົນນະບົດ ແລະ ໜ່ວຍງານການເງີນຈຸລະພາກໃນ ສປປ ລາວ. ນະໂຍບາຍພະຍາຍາມຢ່າງໜັກເພື່ອປັບປຸງໂຄງການໃຫ້ການເງີນຈຸລະພາກໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ເພື່ອໃຫ້ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບການເງີນ. ໂດຍສະເພາະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໄສທັດຕ້ອງຢູໃນແນວທາງ. ຂອບເຂດຂອງການປະຕິບັດແມ່ນມີບົດບາດແລະມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນໃນຂົງເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້. ນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນນີ້ເປັນແນວທາງສຳລັບປັບປຸງນະໂຍບາຍການເງີນຈຸລະພາກໃນຊົນນະບົດ ແລະ ເປັນທັງບົດໄວ້ພິຈາລະນາການປ່ຽນແປງຂອງການເງີນຈຸລະພາກໃນເສດຖະກິດສັງຄົມໂດຍລວມ.

ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດທະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການເງີນຈຸລະພາກ
ໃບແຈ້ງການຈາກສຳນັກງານນາຍົກວ່າດ້ວຍການລົງທືນທາງດ້ານການເງີນຈຸລະພາກຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ