ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ຕົວຊີ້ວັດການດຳເນີນງານດ້ານການເງີນ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ສກຈ “ແບບຟອມ Facesheet”

Please scan QR code and the link below

ລົງທະບຽນໂດຍການສະແກນ QR Code ຫຼືກົດທີ່ລິ້ງດ້ານລຸ້ມ

https://forms.gle/djmYFEAKSP1tjbtd7