ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ໂອກາດໃນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກງານກັບ ສມກຈ ແລະ ສະຖາບັນການເງີນ

ກະລຸນາສົ່ງ ຊີວະປະຫວັດ, ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນມາທີ່ ສມກຈ ຜ່ານທາງໄປສະນີ: mfa@laomfa.org ຫຼື scan QR code ແລະ link ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

https://forms.gle/1wPXJBWVYmHjwUh87

https://forms.gle/1wPXJBWVYmHjwUh87