ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ໂອກາດ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກງານ ກັບທາງ ສມກຈ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ

ກະລຸນາສົ່ງຊີວະປະຫວັດ, ເອກະສານຮັບຮອງ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນ ໃຫ້ ສມກຈ ທາງອີເມວ: mfa@laomfa.org ຫຼື ສະແກນ QR Code ແລະ ກົດທີ່ລິ້ງດ້ານລຸຸ່ມນີ້ https://forms.gle/uyaRi2kuvFt2Qn217