ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ກອງປະຊຸມເພື່ອກະກຽມການສ້າງຕັ້ງ ອົງກອນສະໜັບສະໜຸນເຄືອຂ່າຍທີ່ຂື້ນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ໃນວັນທີ 9 ເດືອນ ກໍລະກົດ 2020, ສມກຈ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມເພື່ອກະກຽມການສ້າງຕັ້ງ ອົງກອນສະໜັບສະໜຸນເຄືອຂ່າຍທີ່ຂື້ນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  ທີ່ຈະຂໍຂື້ນທະບຽນ ເປັນ ສສງ ຊຸມຊົນພັດທະນາ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ກອງທຶນສິນເຊື່ອບ້ານພາຍໃຕ້ແຜນງານ ລາວ/030 ຂອງ ອົງກອນຮ່ວມມື 3 ຝ່າຍ: LuxDev-ADA-LMFA, ທີ່ ເມືອງ ບໍລິຄັນ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ເປັນກຽດເຂົ້າ ຮ່ວມກອງປະຊູມ ມີ ທ່ານ ຮອງ  ເຈົ້າເມືອງ, ເມືອງ ບໍລິຄັນ, ຕາງໜ້າຈາກ ທຫລ ສາຂາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຫ້ອງການ LuxDev ລາວ 030, ອົງກອນ ADA, ທິມງານ ສມກຈ, ຫ້ອງການ ເຄືອຂ່າຍ.