ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

How to becomes our member

  1. Download and complete the membership form[Click]
  2. Submit the completed and signed form to LMFA– Email: mfa@laomfa.org or Tel: 020 99626456 The application shall be considered by the Board of Directors & Executive Office– The applicant will be informed with in 7 working days whether the application has been approved or not.

Membership Benefits

Benefit of becoming MFA members

  1. The privilege to participate in trainings related to microfinance sector by both domestic and foreign sectors
  2. Opportunity to have special technical / professional counselling
  3. Opportunity to meet and exchange experiences with successful institutions and from the Bank of Lao PDR
  4. Receive useful information on institutional development and also disseminate information / products- services through
  5. Various advertisement channels of MFA.

Latest Videos

Project Assistant

Project Assistant

BACKGROUND: The predecessor of the Lao Microfinance Association (LMFA), the…

Read more
ຮັບສະໝັກ ວິຊາການ ພາກສະໜາມ

ຮັບສະໝັກ ວິຊາການ ພາກສະໜາມ

ເລີ້ມເຮັດວຽກ: ແຕ່ ເດືອນ ມິຖຸນາ ຫາ ທັນວາ 2023 ແລະ ສາມາດຕໍ່ສັນຍາໄດ້ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ…

Read more

Our Partner

The organizations that use LMFA Technical service