ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

Newsletters


NameFile Download
MFA Newsletter #1 September, 2012 (English) Download
ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ, ສະບັບທີ 1, ປະຈໍາເດືອນກັນຍາ 2012 (ພາສາລາວ) Download
MFA Newsletter #2 July, 2013 (English) Download
ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ, ສະບັບທີ 2, ປະຈໍາເດືອນກໍລະກົດ 2013 (ພາສາລາວ) Download
MFA Newsletter #3 January, 2014 (English) Download
ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ, ສະບັບທີ 3, ປະຈໍາເດືອນມັງກອນ 2014 (ພາສາລາວ) Download
MFA Newsletter #4 July, 2014 (English) Download
ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ, ສະບັບທີ 4, ປະຈໍາເດືອນກໍລະກົດ 2014 (ພາສາລາວ) Download
MFA Newsletter #5 January, 2015 (English) Download
ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ, ສະບັບທີ 5, ປະຈໍາເດືອນມັງກອນ 2015 (ພາສາລາວ) Download
MFA Newsletter #6 December, 2015 (English) Download
ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ, ສະບັບທີ 6, ປະຈໍາເດືອນທັນວາ 2015 (ພາສາລາວ) Download
MFA Newsletter #7 June, 2016 (English) Download
ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ, ສະບັບທີ 7, ປະຈໍາເດືອນມິຖຸນາ 2016 (ພາສາລາວ) Download
MFA Newsletter #8 December, 2016 (English) Download
ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ, ສະບັບທີ 8, ປະຈໍາເດືອນທັນວາ 2016 (ພາສາລາວ) Download
ຈົດໝາຍຂ່າວ ສມກຈ, ສະບັບທີ 9, ປະຈໍາເດືອນທັນວາ 2017 (ພາສາລາວ) Download