ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

Microfinance Association Members list

Microfinance Association Members list

DTMFI Patukham


Ban WatchanhTha, Chanthabouly District, Vientiane Capital
Tel/Fax: 021 254100, 021 254112
Mob:  020 5551 2988
Email: khanmany@gmail.com, manyvong@yahoo.com
Facebook: patukham

DTMFI SaynhaiSamphanh


183 Ban LattanalangsyTai, Sysavangvong Road, KaysonePhomvihan District, Savannakhet.
Tel/Fax: 041 214 596, 030 ​9352 439
Mob: 020 5554 1171,  020 22728283
Email: tadam2547@hotmail.com, dolamanh@gmail.com, tackk1@hotmail.com
Facebook: saiyai1123

DTMFI Sokxay


Ban Viengchaleun, Sayyasettha District, Vientiane Capital
Tel: 021 264 858, 021 417 378
Mob: 020 2222 0131
Email: anousack2015@gmail.com, kongchay.so@gmail.com
Website: sokxaygroup.com
Facebook: sokxaymicrofinanceinstitute

DTMFI Oudomxay Development


unit 21, P.O.Box 072Ban Nalao, Xay Capital, Oudomxay.
Tel: 081 211 025
Mob: 081 312 368
Email: microfinance_odx@yahoo.com
Facebook: ພັດທະນາອຸດົມໄຊ

DTMFI Champasack


Ban Sanamxai, Pakse District, Champasack Province
Tel/Fax: 031 215 171, 031 214 971
Mob: 020 2343 3396
Email: asoulimeuangchan@gmail.com
Facebook: ຈຳປາສັກ-ຈຳກັດ

DTMFI Phongsaly for Development


Ban Homsavang, Bounnua Road, Phongsaly District, Phongsaly Province
Tel/Fax: 088 210 234, 088 219 029
Mob: 020 5553 7055
Email: ifdpmfi@yahoo.com, deovantha@yahoo.com
Facebook: ພັດທະນາຜົ້ງສາລີ

DTMFI Ekphathana


Ban thongphanthong, sysuttanak District, vientiane Capital.
Tel: 021 260 779, 021 250 250
Whatsapp: 020 5999 039
Fax: 021 244 428
Email: somphone.s@mfclao.com, emi@emimfi.com
Facebook: EMIMFI
Website: www.emimfi.com

NDTMFI SavanDenkham


Ban Vongvilay, Sepon District, Savanakhet Province.
Tel: 041 602020, 020 9828 8807
Fax: 041 660 246
Email: vanthanome@gmail.com
Facebook: ສະຫວັນແດນຄຳ

DTMFI Dokkhoun


Nelamid Road; Ban Thongkhankham Tai, Chanhthabuly District, Vientiane Capital.
Tel: 021 261 825, 020 5881 8888, 020 2222 5973
Fax: 021 261 825
Email: hilaphonh.fc@gmail.com, dorkkhoundtmfi@gmail.com
Facebook: DTMFI.DORKKHOUN
Website: www.dorkkhoun-dtmfi.com

DTMFI ChampaLao


Phetsalath Road,Unit 01, No 02, Ban Khoy, LuangPrabang District, LuangPrabang.
Tel: 071 260 550, 071 260 660, 020 5818 2100
Fax: 071 260 200
Email: souphonmfi@gmail.com, champalaocmf@hotmail.co.th
Facebook: ຈຳປາລາວ

DTMFI Newconcept


Ban Phontongsavth, Chanthabouly DistrictVientiane Capital, Lao PDR.
Tel: 021 255 951, 020 2224 2771
Whatsapp: 020 7777 1448
Fax: 071 260 200
Hotline: 1448
Email: mrsoudonb@gmail.com, info@ncclaos.com
Facebook: NewConceptMicroFinance

NDTMFI Xayniyom


Ban Nongmengda, Xay District, Oudomxay Province.
Tel: 081 211 853, 020 5605 9333, 030 909 0333
Fax: 081 211 853
Email: khonexmi@gmail.com
Facebook: ໄຊນິຍົມ

SCU Champa Phatthana


Ban soukhouma , Soukhouma Dist, Champasak Province .
Tel: 030 97 57 607, 020 5510 1777
Email: morxay.vongsakhone@giz.de
Facebook: champaphatthana
Website: scu-champa.epizy.com

SCU HouamchayPhatthana


Unit 5, Ban Dongdamdoan, KaysonePhomvihan District, Savannaketh.
Tel: 041 252153, 020 2210 1519
Fax: 041 252153
Email: boudsady.scuhp73@gmail.com
Facebook: ຮ່ວມໃຈພັດທະນາ

SCU HuasaeChaleun


No 129, 13 South Road,Ban Huasae, Bachieng District, Champasack.
Tel: 031 900 173, 031 256 216, 020 5575 8279
Fax: 031 900 173, 031 256 216
Email: saiyakai@hotmail.com

DTMFI Sinhsup Meuangnewn


Ban Naviengkham, Luangprabang District, Luangprabang Province.
Tel: 021 252 366, 030 9227 4740, 020 9997 8978
Email: santy.ssmi@gmail.com
Facebook: ສິນຊັບເມືອງເໜືອ ຈຳກັດ

SCU Luangprabang


Ban Nasangveuy, Luangphabang District, Luangphabang.
Tel: 071 211 168, 020 5589 3537, 030 5886411
Fax: 071 260 112
Email: lpscu3@yahoo.com
Facebook: ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

SCU Seno


Road No 9, No 201, Ban Xayyamongkhoun, Outhomphone District, Savannakhet Province.
Tel: 041 431 430, 020 7721 9779, 020 2354 5996
Fax: 041 431 430
Email: scuseno2004@hotmail.com

DTMFI Women and Family Development Fund


Ban ThatLaungKang, Saysettha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 412 294, 020 2804 2572
Fax: 021 454 553
Email: k.sengsourinha@gmail.com

DTMFI Manee


Ban Huhsady, Chanhthabuly District, Vientiane Capital.
Tel : 021 785 155-56, 021 261 619, 021 285 155, 020 2221 0972, 020 2224 0972
Email: manimnch@gamail.com, maneemicrofinance@gmail.com
Facebook: ມະນີ

NDTMFI Homsabphathana


Ban Viengkham, Luangnamtha District, Luangnamtha Province.
Tel : 020 5432 9990
Fax: 020 5432 9990
Email: lathsouda@gmail.com
Facebook: homxabphadthana

NDTMFI BDP


Ban Donpamai, Sisattanak District, Vientaine Capital
Tel : 021 316 505, 020 2222 8869
Fax: 021 316 506
Email: chansada.kyophilavong@gmail.com
Facebook: bdpmicrofinance
Website: www.bmimfi.com

NDTMFI Savankham


Ban Phonxay, Xaysettha Distrcit, Xaysettha Distrcit
Tel: 021 990 666, 030 57 53 277, 020 9999 6195, 02093222422
Email: svkmicrofinance@savankham.com
Facebook: ສະຫວັນຄຳ

DTMFI Borkhamchalernsab


B.thongsangnang, Chanthabuly District, Vientaine Capital.
Tel: 021 216920, 030 9766 051, 020 222051155
Email: microfinancesnp@gmail.com
Facebook: ບໍ່ຄຳຈະເລີນຊັບ ຈຳກັດ

NDTMFI Khop-Xienghorn district


Ban Phabong, Khob District, Sayaboury province.
Tel: 074 710 056, 020 5516 1721
Fax: 074 710 056
Email: soukounthongmrthanousone@yahoo.com, souvanthong.ccsa@gamil.com
Facebook: ເມືອງຄອບ-ຊຽງຮ່ອນ

NDTMFI Next


Ban Phonkheng, Xaysettha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 670 995, 021 262 822, 020 2221 7902
Email: nextmfi@gmail.com
Facebook: Next MFI

NDTMFI Phethoulay


Ban Xoknoy, Saysettha District, Vientiance Capital.
Tel: 021 466017, 020 5969 4995
Email: pmimicro@gmail.com
Facebook: ເພັດອຸໄລ ຈຳກັດ PMI

NDTMFI Thavisok


Ban Km 52, Phonhong Distict, Vientiane Province.
Tel: 023 331 024, 020 59011555
Email: thavisok_MFI@hotmail.com
Facebook: ທະວີໂຊກ

NDTMFI VLV


Ban Nongbone, Xaysettha District, Vientaine Capital.
Tel: 021 454 780
Fax: 021 454 781
Email: info.vlvmfi@gmail.com, vanthakoned@gmail.com

NDTMFI sabaidee


Ban PhatthanaHuasae, Bachiengjaleunsouk District, Champasack Provine.
Tel: 031 256 266, 020 2267 6666
Fax: 031 256 277
Whatsapp: 020 9866 6156
Email: pphimonphone@gmail.com, sabaidee_smi@outlook.com
Facebook: ສະບາຍດີ ຈຳກັດ

NDTMFI Somebounsub


Ban Oudomsin Luangnamtha District Luangnamtha province.
Tel: 086 218 989, 020 9989 6616, 020 5664 4599
Fax: 086 212 525
Email: somebounsub45@gmail.com
Facebook: ສົມບູນຊັບ

NDTMFI Sekong


Ban Phia Mai, Lamarm District, Sekong.
Tel: 038 211 989, 020 2234 0246, 020 2895 3625
Email: skmi.laos@gmail.com
Facebook: ເຊກອງ ຈຳກັດ

DTMFI Phonevaly


Ban Hutsady, Chanthabouly District, Vientiane Capital.
Tel: 021 222676, 020 5569 3078
Email: info@pvlmfi.com
Facebook: ພອນວາລີ

SCU Vanmai


Ban Laongam, Laongam District, Salavan
Tel: 020 2987 7570, 020 5668 6444, 034 300 226, 034 212 150
Fax: 034 300 226, 034 212 150
Email: soukthavee.chanthavilard@giz.de, vanmaiscu@gmail.com
Facebook: ວັນໃໝ່

SCU Mittaphap


Ban Nathom. No353 unit5. Saythany District. Vientiane Capiatal
Tel: 021 771497, 020 2980 0542
Fax: 021 771497
Email: scumittaphab@gmail.com

NDTMFI Xayoudom


Ban thatluangTai, Unit 39, Xaysettha district, Vientiane Capital
Tel: 021 264843, 020 5666 6969
Whatsapp: 020 5677 8253
Fax: 021 264843
Email: xayoudome_mfi2012@outlook.com

NDTMFI Somvang thanchai


Ban Dongkhamsang, Hatsayphong Dristrict, Vientiane Capital.
Tel: 020 2299 9666, 021 335 034
Email: somwangthanjai@hotmail.com
Facebook: ສົມຫວັງທັນໃຈ

NDTMFI Xangphet


Ban Nga, Nga Dristict, Luangprabang Province.
Tel: 071 254 458, 071 211 116
Email: xangphet.group@gmail.com
Facebook: ຊ້າງເພັດ


Ban na ( thangone ), Xaythany Distirct, Ventine Capital.
Tel: 020 7772 2294, 030 999 5518
Email: mee3350@hotmail.com
Facebook: ໜື່ງດຽວພັດທະນາ

NDTMFI Aly Devalopment


Ban na ( thangone ), Xaythany Distirct, Ventine Capital.
Tel: 021 752 335, 020 5839 9998, 020 9816 9666
Fax: 021 752 335
Email: alymid2015@gmail.com
Facebook: ອາລີພັດທະນາ ຈຳກັດ

NDTMFI Nakhone


Ban Houakhoua, Louangnamtha District, Louangnamtha Province.
Tel: 020 5550 6090
Fax: 086 211 112
Email: dded869@gmail.com

NDTMFI SouayKanPhatthana


Ban Phanxay, Fathi Road, Xamneua Dist, Huaphan.
Tel: 064 312 060, 020 2234 7779
Fax: 086 211 112
Email: soukvilay1@hotmail.com

NDTMFI PhetAnong


Ban Houakhoua, Louangnamtha District, Louangnamtha Province.
Tel: 020 2892 4888, 020 5876 8686
Fax: 086 212 424
Email: pa.ndtmfi@gmail.com

NDTMFI Houngheuangxab


Ban Phanom, Luangphabang Capital, Luangphabang.
Tel: 02056732221
Fax: 071 213 341
Email: houngheuangxab_p@hotmail.com

NDTMFI Xaythany


Ban Nongtha Tai, Chanhthaboury District, Vientaine Capital.
Tel: 021 561 948, 021 229 789, 020 5550 7655, 020 9534 4828
Email: xtnxyxay@yahoo.com
Facebook: ໄຊທານີ

NDTMFI Sapthavy


Ban Sikhaithong, Sikhodtabong District, Vientaine Capital.
Tel: 021 520 722, 020 2982 2997
Email: sapthavy@gmail.com
Facebook: SapthavySMI
Website: www.sapthavy.com

NDTMFI Anousone


Ban Phapoon, Xayyabouly District, Xayyabouly Province.
Tel: 074 213 309, 074 231 038
Fax: 074 213 308, 074 213 039
Email: phonexaysng@gmail.com
Facebook: ອານຸສອນ

SCU Phaxay


Ban NamoonLathKaiy, Phaxay District, Xiengkhuang.
Tel: 061 213517, 020 2886 1222
Email: pxphaxay88@gmail.com

NDTMFI Phonemany


Suntipharb Road, Ban Nalao, Kaisonephomvihan District, Savannakhet.
Tel: 041 252 898, 041 252 868, 020 9180 1999, 020 7774 9666
Email: beebee2609@windowslive.com
Facebook: ພອນມະນີ

NDTMFI OudomEk


Ban Nongduang, Sikhottabong District Vientiane.
Tel: 021 256 171, 021 256 121, 020 5449 9999
Email: oudomekmicro@gmail.com, malay168@gmail.com
Facebook: ອຸດົມເອກ

NDTMFI Hongkham


Ban huaysangao, vungvieng District, Vientiane Province
Tel: 020 2333 3616, 020 5562 3536
Email: hongkhamkeoduangsy@gmail.com, maxxi.sonedala@gmail.com

NDTMFI Fasin


Ban phonsaard, Pakse District, Champasack Province
Tel: 020 9982 2868
Email: juetpakse1990@gmail.com

NDTMFI Seumphaxay


Ban Khonvat, Longsan Dristict, Saysomboun Province
Tel: 020 5585 3349, 030 5435 908, 023 281 035, 030 5433 906
Email: longxane@hotmail.com

NDTMFI Phanyaphone


Ban Viengchaleun, Sayyasettha District, Vientiane Capital
Tel : 020 5958 5988
Email: Nithv@yahoo.com

NDTMFI Saleumsouk


Ban Phontongsavane, Chanthaboury district, Vientiane Capital
Tel: 021 258 073, 020 5571 2666
Email: Phonesouda@saloumsouk.com

NDTMFI Sokxaisana


Ban Saynamngeun, Xaythany District, Vientiane Capital
Tel: 020 5590 3944, 020 5590 3744, 021 720 276, 021 261 878, 021 711 660
Email: phetsavanh@gmail.com, pchamnienkan@gmail.com

NDTMFI Phaisanlanexang


Ban Chomphet, Hatsayphong Dristrict, Vientiane Capital.
Tel: 021 316 074, 021 350 330, 020 5555 8788
Email: phaisanlansang.ndtmfi@gmail.com

NDTMFI LAT


Ban Wattainoi, Sykhodtabong District, Vientaine Capital
Tel: 021 256 249, 030 9673 561, 020 5956 7889
Facebook: ແອວເອທີ

NDTMFI L&L


Ban Thardkhao, Sisattanak District, Viebtiane Capital
Tel: 021 316996, 020 5550 7011
Fax: 021 261 795
Email: finance.landl@gmail.com
Facebook: LANDLMFI

NDTMFI Mitmaity


Ban Nabong,Thakhaek District, Khammuan Province
Tel: 020 5585 5048, 051 213 381
Email: midmaitee999@gmail.com

NDTMFI Mhankong


Ban Phebounthong District borkeo province
Tel: 084 211 191, 020 2238 0061-62
Email: soumita929@gmail.com
Facebook: ໝັ້ນຄົງ

NDTMFI Phaiwanh


Ban Nahair, Sikhodtabong District, Vientaine Capital
Tel: 020 5666 6807, 020 78617873
Email: phaiwanhmfi@hotmail.com, singkorka@hotmail.com
Facebook: ໄພວັນ

SCU Nakai
Ban Oudomsouk, Nakai Dist, Khammouane Province
Tel: 030 50 59 114, 020 9100 4905
Email: douphetpoutone@gmail.com, scunakai@gmail.com
Facebook: ນາກາຍ

NDTMFI Oudomsap


Ban Nongsonghong, Xaythany District, Vientiane Capital
Tel: 0305250915, 020 5528 8387, 020 2997 8955
Email: viengkham1186@gmail.com
Facebook: ອຸດົມຊັບ

NDTMFI thepthidakham


Ban southanin, kaisone District, savannakhet Province
Tel: 041 252680, 030 999 0766, 020 9977 7789, 020 5544 2211
Email: manidaxaysouliyo@gmail.com, jaopms666345@gmail.com
Facebook: ເທບທິດາຄຳ

NDTMFI Sipaseuth


Ban Phoxayneua, Paksan District, Borlikhamxai .
Tel: 020 9827 7723, 054 791 341, 030 330 607
Email: khamphet_sp@hotmail.com

NDTMFI Alunmai


Ban Houakhoua, Xaysettha District, Vientiane Capital
Tel: 020 97895636
Fax: 021 265 660"
Email: alunmai_mf@hotmail.com

NDTMFL Phanjalernsab


Ban Nadongjong, Xamneua District, Huaphan
Tel: 020 2241 2774
Email: phuangkeosavathdee@gmail.com

NDTMFI valilak


Ban Phonsaart, Chanthabouly Distrcit, Vientiane Capital
Tel: 021 411 222, 020 5943 3666
Email: souksavaly@hotmail.com
Facebook: ວາລີລັກ

NDTMFI Huongpanya


Ban Phonxay, Pakse District, Champasak Porvince
Tel/Fax: 031 213 881
Email: gee_6694@hotmail.com, huongpanya.ndmi@hotmail.com

NDTMFI Khomvangmai


Ban Houyhong, Chanthabouly District, Vientiane Capital
Tel: 020 2980 4318, 020 5553 4593, 030 9333 063
Email: info.kvmmfi@gmail.com
Facebook: ຄວາມຫວັງໃໝ່

NDTMFI Vanhdala


Ban Sivilay, Phonhong District, Vientiane.
Tel: 020 58584829
Whatsapp: 020 5522 2155
Email: vandalavdl@gmail.com, Andy-vandala@hotmail.com
Facebook: ວັນດາລາ

NDTMFI Panthavy ( PTV)


Nakhuay Road, Ban Nonkhor, Xaysettha Distrcit, Vientiane Capital
Tel: 021 465 058, 021 465 068, 020 2822 2888
Whatsapp: 020 2822 2888
Email: lar.2511.pmv@gmail.com, phanthavi99@hotmail.com
Facebook: ພັນທະວີ

NDTMFI Nhotthong


Ban Donkoy, Sisattanak District, Vientaine Capital
Tel: 021 330607, 020 2829 3545, 020 2356 2415
Email: nhotthong.phongsy@outlook.com

SCU Paek District


Ban Thun, Paek District, Xiengkhuang P.
Tel: 020 2222 635, 061 213 519, 021 213 248, 020 5587 5099
Fax: 061 312 248
Email: vanh.xkp@gmail.com

NDTMFI Sayyavongseng


Ban Bounneua, Bounneua District, Phongsaly Province
Tel: 020 5406 0000
Email: somphaengss3@gmail.com

NDTMFI Thaveesab


Ban Xaysaeard, Samakhixay District, Attapue province
Tel: 020 59700716, 036 210099, 020 22908484
Email: Phanh.ninpheth@gmail.com
Facebook: ທະວີຊັບ

NDTMFI SaSomSab


Ban Nakouy, Saysettha Dist, Vientiane Capital
Tel: 021 470 077, 020 5555 5639, 020 5601 0506
Fax: 021 470 077
Email: chanpheng.lilavong@gmail.com
Facebook: ສະສົມຊັບ

NDTMFI Thipaphone


Ban Sanamxay, Pakse District, Champasak Province
Tel: 030 2843 553, 020 59684169
Email: Tappakse2016@gmail.com, thipaphone.microfinance@gmail.com
Facebook: ທິບອາພອນ

NDTMFI Sokkhounsab


Ban Heuayeleuth, Hinherb District, Vientaine Province
Tel: 020 9944 7999, 030 5933 582
Email: somphongkbt@gmail.com

DTMFI Souphaphone


Ban Nadon, Salavan Dist, Salavan.
Tel: 020 2226 7295
Email: sombathpmks2016@hotmail.com
Facebook: ສຸພາພອນຈໍາກັດ

NDTMFI Chalernvai


Ban Sibounhuong, Chanthabuly Dristict
Tel: 030 5036 157, 020 2245 0099
Email: chalernwai.ndmfi@gmail.com

NDTMFI Vivongsy


Ban Nanon, Thakhaek District, Khammuane P.
Tel: 020 5576 2199
Email: vivongsy@gmail.com

NDTMFI BCI


Ban Elaynaue , Naxaiythorng District, Vientiane Capital
Tel: 021 650593, 021 264646, 020 5959 1168, 020 5595 6460
Email: netibandith@gmail.com, kuanjai.voladet@yahoo.com
Facebook: ບີຊີໄອ ຈຳກັດ

NDTMFI Khamphouvong


Ban Phonethun Tai, Xaysettha District, Vientaine Capital
“Tel: 021 419328, 030 5225 222, 020 5551 5555
Email: teevern11511@gmail.com, khanthaly@khamphouvong.com
Facebook: ຄຳພູວົງຊັບ

NDTMFI Meuanglao


Dongpalan Road, sysuttanak District, Vientiane Capital
Tel: 020 5223 4288
Whatsapp: 020 54639926
Email: muanglaomicrofinance@gmail.com

NDTMFI Paksan


13S Road,132 Ban, No6Ban Sivilai, Paksan District, Borlikhamxai.
Tel: 054 790 245, 020 5565 2531
Fax: 054 790 235
Email: kongchanduangsongkham@yahoo.com
Website: www.skjparksan@gmail.com
Facebook: ປາກຊັນ

SCU Phoukouth


Phouvieng Village, Phoukouth District, Xiengkhuang.
Tel: 061 216 021, 020 2215 1769
Fax: 061 216 021
bouaphan32@gmail.com, line12345ptv@gmail.com, souliyo.vmn@gmail.com

SCU Soumson Phatthana


Sisavath Village, Bolikhan District, Bolikhamxay.
Tel: 054 211 0351, 020 59 054 937
Fax: 054 211 0351

Bounma.scusp@gmail.com,

scusp.info@gmail.com