ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

Members list

Microfinance Association Members list

DTMFI Patukham


Location: 32 khoune boulome road, Watchan Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital
Tel: 020 52 808 505 | 021 254 100 
Email: patukhamptk@gmail.com
Facebook: patukham
Website: patukham.company.site

DTMFI SaynhaiSamphanh


Location: Sisavangvong Road, LattanalangsyTai Village, KaysonePhomvihan District, Savannakhet Province.
Tel: 041 214 596 ; 030 935 2439
Facebook: SAYNHAISAMPHANH
Website: Saynhaisamphanh

DTMFI Sokxay


Location: Ban ThatluangKarng, Saysettha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 264 858
Mob: 020 2305 3936, 020 7779 9779.
Email: viengkhaek@sokxaygroup.com
Facebook: sokxaymicrofinanceinstitute

DTMFI Oudomxay Development


Location: Unit 21, P.O.Box 072, Ban Nalao, Xay District, Oudomxay Province.
Tel: 081 211 025
Mob: 020 2237 8225
Email: microfinance_odx@yahoo.com
Facebook: ພັດທະນາອຸດົມໄຊ

DTMFI Champasack


Location: Ban Keosumphan, Pakse District, Champasack Province
Tel: 031 214 971
Email: asoulimeuangchan@gmail.com
Facebook: ຈຳປາສັກ-ຈຳກັດ

DTMFI Phongsaly for Development


Location: Ban Homsavang, Phongsaly District, Phongsaly Province
Tel: 088 210 234
Mob: 020 5553 7055
Email: ifdpmfi@yahoo.com
Facebook: ພັດທະນາຜົ້ງສາລີ

DTMFI Ekphathana


Location: Ban Saphanthong Neua, Sisadtanak District, Vientiane Capital.
Tel: 021 244 428 | 021 260 779
Mob: 020 5999 9039
Email: emi@emimfi.com
Facebook: EMIMFI
Website: www.emimfi.com

NDTMFI Unian Lao


Location: Ban Hongkaikeo, Chanthabuly District, Vientiane Capital
Tel: 021 411 555
Email: unionlao.m@gmail.com
Facebook: 
ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຢູນ່ຽນລາວ ຈຳກັດ

DTMFI Dokkhoun


Location: Ban Thongkhankham, Chanhthabuly District, Vientiane Capital.
Tel: 021 261 825
Mob: 020 2222 9573
Email: dorkkhoun.ho@gmail.com
Facebook: DTMFI.DORKKHOUN
Website: www.dorkkhoun-dtmfi.com

DTMFI ChampaLao


Location: Ban Koy, LuangPrabang District, LuangPrabang.
Tel: 071 260 660, 
Mob: 020 5818 2100
Email: champalaomfi@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ຈຳປາລາວ

DTMFI Newconcept


Location: Ban Phonxay, Saisedtha District, Vientiane Capital.
Tel: 1448 | 021 264 177 | 021 255 787
Email:  info@ncclaos.com
Facebook: NewConceptMicroFinance

NDTMFI Xayniyom


Location: Ban Phukhiaw, Xay District, Oudomxay Province.
Tel: 081 211 853
Mob: 020 2396 6600
Email: khonexmi@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ໄຊນິຍົມ

NDTMFI Krungsri


Location: Ban Phonthan, Saisedtha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 286 336
Facebook: ສິນເຊື່ອເງິນສົດ ກຸງສີ ມັນນີ້ ລາວ – Krungsri Micro Finance

NDTMFI BNK


Location: Ban Phiavath, Sisattanak District, Vientiane Capital.
Tel: 021 220 123
Mob: 020 5910 7706 
Email: info@bnkcapitallao.com
Facebook: BNK Capital Lao MFI ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ

DTMFI Women and Family Development Fund


Location: Ban ThatLuangKang, Saysettha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 412 294
Email: k.sengsourinha@gmail.com

DTMFI Manee


Location: Ban Huhsady, Chanhthabuly District, Vientiane Capital.
Tel: 021 261 619
Email: Maneemicrofinance@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ມະນີ

DTMFI Sinhsup Meuangnewn


Location: Ban Naviengkham, Luangprabang District, Luangprabang Province.
Tel: 071 252 366 | 030 9227 4740 
Mob: 020 9997 8978 | 020 5400 8444
Email: santy.ssmi@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ສິນຊັບເມືອງເໜືອ ຈຳກັດ

NDTMFI BDP


Location: Ban Donpamai, Sisattanak District, Vientaine Capital
Tel: 021 316 505, 
Mob: 020 2222 8869
Email: chansada.kyophilavong@gmail.com
Facebook: bdpmicrofinance
Website: www.bmimfi.com

NDTMFI Savankham


Location: Ban Phonxay, Saisedtha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 990 389 | 021 263 987
Email: svkmicrofinance@savankham.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສະຫວັນຄຳ

DTMFI Bokhamchalernsab


Location: Ban Thongsangnang, Chanthabuly District, Vientaine Capital.
Tel: 030 976 6051
Mob: 020 7788 7782
Email: microfinancesnp@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ບໍ່ຄຳຈະເລີນຊັບ ຈຳກັດ

NDTMFI AV Credit


Location: Ban Thadluang, Saisedtha District, Vientiane Capital.
Tel: 030 569 3888
Mob: 020 5888 5536
Email: avcreditfinancial@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນ AV Credit Financial Institution

NDTMFI Next


Location: Ban Phonkheng, Saisedtha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 262 822 
Mob: 020 2221 7902
Email: nextmfi@gmail.com | nextmfi.hq@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກເນັກ Next MFI

NDTMFI Phethoulay


Location: Ban Soknoy, Saisedtha District, Vientiance Capital.
Tel: 021 466 017
Mob: 020 5969 4995
Email: pmimicro1@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນ ເພັດອຸໄລ ຈຳກັດ PMI

NDTMFI Thavisok


Location: Ban Narao KM52, Phonhong Distict, Vientiane Province.
Tel: 023 331 024
Mob: 020 2858 1111
Email: thavisok_mfi@hotmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ທະວີໂຊກ

NDTMFI VLV


Location: Ban Nongbone, Saisedtha District, Vientaine Capital.
Tel: 021 454 780-81
Email: info.vlvmfi@gmail.com,

NDTMFI Sabaidee


Location: Ban Huasae, Pakse District, Champasack Provine.
Tel: 031 256 266
Mob: 020 2267 6666
Email:  sabaidee_smi@outlook.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສະບາຍດີ ຈຳກັດ

NDTMFI Somebounsub


Location: Ban Oudomsin, Luangnamtha District Luangnamtha province.
Tel: 086 218 989
Mob: 020 9989 6616 | 020 5664 4599
Email: somebounsub45@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກສົມບູນຊັບ

NDTMFI Sekong


Location: Ban Phia Mai, Lamarm District, Sekong.
Tel: 038 211 989
Email: skmi.laos@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງີນ ຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງີນຝາກ ເຊກອງ ຈຳກັດ

NDTMFI Sasomsab


Location: Ban Nakuaykharng, Saisedtha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 470 077 |  030 9594 979
Mob: 020 5601 0506
Email: chanpheng.lilavong@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສະສົມຊັບ

NDTMFI Suaykun Development


Location: Ban Sumneua, Sumneua District, Huaphun Province. 
Tel: 064 312 060
Mob: 020 2234 7779
Email: Soukvilay1@htmail.com

NDTMFI Kuamvangmai


Location: Ban Bonangua, Chanthabouly District, Vientiane Capital.
Mob: 020 2980 4316 | 020 5553 4593
Email: info.kvmmfi@gmail.com

NDTMFI Alounmai


Location: Ban Huakua, Saisedtha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 265 660 | 030 536 0254 | 030 517 6219 
Mob: 020 9789 5636
Email: alunmai_mf@hotmail.com

NDTMFI Oudom Ek


Location: Ban Oumoung, Sikhodtabong District, Vientiane Capital.
Tel: 021 256 121   
Mob: 020 5449 9999
Email: odome1789@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ອຸດົມເອກ

NDTMFI HoungHeuangXab


Location: Ban Phanom, Luangphabarng District, Luangphabarng Province.
Tel: 030 997 2623
Mob: 020 5497 4296
Email: houngheuangxab_p@hotmail.com

NDTMFI Saleumsouk


Location: Ban Phontong Savart, Chanthabuly District, Vientiane Capital.
Tel: 021 563 161 – 62
Email: saleum707@hotmail.com | info@saleumsouk.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ສະເຫຼີມສຸກ 

NDTMFI Xayoudom


Location: Ban Thardluang Tai, Saisedtha District, Vientian Capital.
Tel: 021 264 843
Email: xayoudome318@gmail.com

NDTMFI Vandala


Location: Ban Sivilay, Phonhong District, Vientiane Province.
Tel: 030 533 6422 
Mob: 020 5501 7822
Email: vdlfinancial@gmail.com 
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກວັນດາລາ

NDTMFI Xokkhounsab


Location: Ban Huayelert, Heenherb District, Vientian Province.
Tel: 030 593 3582 
Mob: 020 9704 3801
Email: xokkhounsab@gmail.com

NDTMFI Paksan


Location: Ban Sivilay, Paksan District, Bolikhamxay Province.
Tel: 054 790 345 
Mob: 020 2200 0318
Email: skjparksan@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກປາກຊັນ

NDTMFI Sapthavy


Location: Ban Sikhaithong, Sikhodtabong District, Vientian Capital.
Tel: 021 520 722 
Mob: 020 2815 5666
Email: sapthavy@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຊັບທະວີ

NDTMFI Phayvanh


Location: Ban Nahae, Sikhodtabong District, Vientiane Capital.
Mob: 020 5666 6807 | 020 5585 5277
Email: phaiwanhmfi@hotmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ໄພວັນ

NDTMFI Vivongsy


Location: Ban Nabo, Thakhaek District, Khammuane Province.
Tel: 030 561 5458 
Mob: 020 5576 2199
Email: vivongsy@gmail.com

NDTMFI Xaythany


Location: Ban Nongphaya, Saithani District, Vientiane Capital.
Tel: 021 256 1948
Email: xtnxyxay@yahoo.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກໄຊທານີ

NDTMFI Phonemanee


Location: Ban Nalao, Kaisone District, Savanakhet Province.
Tel: 041 252 898
Mob: 020 7764 4000
Email: phonemanee291216@outlook.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ພອນມະນີ

NDTMFI Phanthavy


Location: Ban Nonkhor Neua, Saisedtha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 465 058 – 68
Email: phanthavymf@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ພັນທະວີ

NDTMFI Valilak


Location: Ban Faii, Saisedtha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 411 222
Mob: 020 5943 3666
Email: valilak.ndmf.rp@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ວາລີລັກ

NDTMFI Huongpanya


Location: Ban Phonxay, Pakse District, Pakse province.
Tel: 031 213 881
Email: huongpanya.ndmi@hotmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເຮືອງປັນຍາ

NDTMFI Aly Development 


Location: Ban Na Thangorn, Saithani District, Vientiane Capital
Tel: 021 752 335 
Mob: 020 5860 0091​
Email: alymid2015@gmail.com​
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ອາລີພັດທະນາ

NDTMFI Hongkham


LOcation: Ban Huaysangao, Vangvieng District, Vientiane Province.
Mob: 020 023 511 666
Email: hongkhamkeodouangsy@hotmail.com

NDTMFI Panyaphone


Location: Ban Viengchalern, Saisedtha District, Vientiane Capital.
Mob: 020 5958 5988
Email: nithv@yahoo.com

NDTMFI Oudomsup


Location: Ban Nongsonghong, Saithani District Vientian Capital.
Mob: 020 2997 8955
Email: osndtmfi@gmail.com
Facebook:  ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ອຸດົມຊັບ

NDTMFI Thipaphone


Location: Ban Sanarmxay, Pakse District, Pakse Province.
Tel: 030 284 3553
Email: thipaphone.microfinance@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ທິບອາພອນ

NDTMFI Thepthidakham


Location: Ban Dongdumduan, Kaisone District, Savannakhet Province.
Tel: 041 252 608 | 030 939 9616
Email: dthepthidakham@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເທບທິດາຄຳ

NDTMFI Nhotthong


Location: Ban Donekoy, Sisadtanak District, Vientian Capital.
Tel: 021 330 607  
Mob: 020 2323 2308
Email: nhotthongnt@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຍອດທົງ

NDTMFI Sypasert


Location: Ban Phonxay Neua, Paksan District Bolikhamxay Province.
Tel: 054 791 341 
Mob: 020 9999 2340
Email: SPS-microfince@hotmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສີປະເສີດ

NDTMFI L.A.T


Location: Ban Wattainoi Thong, Sikhodtabong District, Vientiane Capital.
Tel: 030 967 3561
Email: lat.microfinance@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ແອວເອທີ

NDTMFI Simple Cash


Location: Ban Nahai, Hadsaifong District, Vieantiane Capital
Tel: 021 812 434
Mob: 020 5778 9000
Email: Simplecashlao@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຊິມເປິລແຄສ ລາວ

NDTMFI Soksaysana


Location: Ban Khamhoung, Saythany District, Vieantiane Capital.
Tel: 021 261 878 | 021 711 660
Email: data2018ssn@gmail.com

NDTMFI Manhkong


Location: Ban Phibounthong, Huaysaiy District, Bokeo Province.
Tel: 084 211 191
Email: manhkhong.inst@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ໝັ້ນຄົງ

NDTMFI Phaisanlansang


Location: Ban Chomphettai, Sysuttanark District, Vientiane Capital
Tel: 021 316 074 | 021 350 330
Email: phaisanlansang.ndtmfi@gmail.com

NDTMFI PhetAnong


Location: Ban Huakua, Luangnamtha District Luangnamtha Province.
Tel: 086 212 424
Email: Pa.ndtmfi@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນ ການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເພັດອານົງ

NDTMFI Nakorn


Location:Ban Xaysomboun, Luangnamtha District, Luangnamtha Province.
Tel: 086 211 112
Email: Nakhone.microfinance@hotmail.com

NDTMFI Anousone


Location: Ban Phapoun, Xayabuly District, Xayabuly Province.
Tel: 074 213 309
Email: ans001.2017@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກອານຸສອນ

NDTMFI L&L


Location: Ban Phaxay, Sisadtanak District, Vientiane Capital
Tel: 021 316 689 
Mob: 020 5978 5785
Email: Lnl.Microfinance@gmail.com
Facebook: L&L Microfinance

NDTMFI Saiyavongsaeng 


Location: Ban Bounneua, Bounneua District, Phongsaly Province.
Tel: 088 219 033 
Mob: 020 2284 6666
Email: somphaengss3@gmail.com

NDTMFI XangPhet


Location: Ban Phonsaart, Luangphabang District, Luangphabang Province.
Tel: 071 211 116
Email: xangphet.group@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຊ້າງເພັດ

NDTMFI Seumphaxay


Location: Ban Khonevut, Larnxarng District, Xaysomboun Province.
Tel: 030 543 5906
Mob: 020 5585 3349
Email: seumphaxay@hotmail.com

NDTMFI Chalernwai


Location: Ban Hongkaikeo, Chanthabouly District, Vientiane Capital.
Tel: 030 503 6157
Email: chalernwai.ndmfi@gmail.com

NDTMFI SomWangThanjai


Location: Ban Dongkhamxang, Hardsaiyfong District, Vientiane Province.
Tel: 021 335 034 
Mob: 020 5583 7999
Email: somwangthanjai@hotmial.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສົມຫວັງທັນໃຈ

NDTMFI One Development


Location: Ban Thangon, Nasaiythong District, Vientiane Capital.
Tel: 030 999 5518
Mob: 020 9725 9314
Email: onemif@yahoo.com

NDTMFI Khamphuvongsab


Location: Ban Phonthun, Xaysettha District, Vientiane Province.
Tel: 021 419 328
Mob: 020 5551 5555
Email: khanthaly1988@gmail.com | khanthaly@khamphouvong.com
Facebook: ສກຈບ ຄຳພູວົງຊັບ

NDTMFI Midmaitee


Location: Ban Nabo, Thakhaek District, Khammuane Province.
Tel: 051 213 381
Email: midmaitee999@gmail.com

DTMFI Rafco


Location: Ban Narao, Sykhodtabong District, Vientiane Capital.
Mob: 020 5450 6999 | 020 5061 4888
Email: rafcolaos999@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຣາຟໂຄ ຈຳກັດ

NDTMFI Xiengkhouang Mixay


Location: Ban Phonsaart, Paek District, Xiengkhouang Province.
Tel: 061 213 789
Mob: 020 2234 6193
Email: mixaymicro@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກຊຽງຂວາງມີໄຊ

NDTMFI Dethchalernxay


Location: Ban Dorndaeng, Chanthabuly District, Vientiane Capital.
Tel: 030 5117 999; 
Mob: 020 9229 9997 
Email: dlxmicrofinance9999@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ເດດຈະເຣີນໄຊ ຈໍາກັດ Dlx

NDTMFI BCI


Location: Ban Elaineua, Nasaiythong District, Vientiane Capital.
Mob: 020 2366 8688 | 020 2221 1940
Email: skmi.laos@gmail.com

NDTMFI SSB


Location: Ban Nongbuathong tai, Sykhodtabong District Vientiane Capital.
Tel: 030 568 4999 
Mob: 020 2811 9090
Email: ssbmicrofinance@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເອສເອສບີ

NDTMFI Onpra


Location: Ban Sanarmxay, Pakse District, Champasak Province.
Tel: 031 255 581
Mob: 020 9786 6671
Email: dee_dudee@yahoo.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ອອນປຣະ Onpra OPMI

NDTMFI BIC


Location: Ban Thongkhankham, Chanthabuly District, Vientiane Capital.
Tel: 021 253 959
Mob: 020 5292 5555
Email: sales@bicfinancial.com
Facebook: BIC Microfinance ສະຖາບັນການເງິນ ບີໄອຊີ

DTMFI Phonevaly


Location: Ban Hutsadee, Chanthabuly District, Vientiane Capital.
Tel: 021 222 676
Email: kphonexay@yahoo.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ພອນວາລີ

DTMFI Souphaphone


Location: Ban Nadon, Salavan District, Salavan Province.
Tel: 034 211 555 | 030 539 4890
Email: Sppdtmfi 2020 @gmail.com; sombathpmks2016@hotmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງີນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງີນຝາກສຸພາພອນຈຳກັດ

DTMFI Keochaleun


Location: Ban Faiy, Saysettha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 265 571
Mob: 020 5582 9999
Email: keochaleun.kcl@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງີນທີ່ຮັບເງີນຝາກ ແກ້ວຈະເລີນ

NDTMFI Houynamkham


Location:Ban Naphanung , Bualapha District, Khammuan Province
Tel: 020 5406 9595
Email: damtchsv@gmail.com