ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

Microfinance Association Members list

ສກຈຮ ພັດທະນາ ອຸດົມໄຊ

DTMFI Oudomxay Development

ເຮືອນເລກທີ 307, ໜ່ວຍ 21, ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ໄຊ, ຕູ້ໄປສະນີ 072, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

\081-211025, 081-312368 microfinane_odx@yahoo.com, 2012

ສກຈຮ ພັດທະນາ ອຸດົມໄຊ

DTMFI Oudomxay Development

ເຮືອນເລກທີ 307, ໜ່ວຍ 21, ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ໄຊ, ຕູ້ໄປສະນີ 072, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

081-211025, 081-312368

microfinane_odx@yahoo.com

2012