ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

Members list

Microfinance Association Members list

DTMFI Patukham


Location: 32 khoune boulome road, Watchan Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital
Tel: 021 254 100
Facebook: patukham

DTMFI SaynhaiSamphanh


Location: Sisavangvong Road, LattanalangsyTai Village, KaysonePhomvihan District, Savannakhet Province.
Tel: 041 214 596 ; 030 935 2439
Facebook: SAYNHAISAMPHANH
Website: Saynhaisamphanh

DTMFI Sokxay


Ban ThatluangKarng, Sayyasettha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 417 378-9.
Mob: 020 23053936, 020 77799779.
Email: viengkhaek@sokxaygroup.com
Facebook: sokxaymicrofinanceinstitute

DTMFI Oudomxay Development


Unit 21, P.O.Box 072Ban Nalao, Xay Capital, Oudomxay.
Tel: 081 211 025
Mob: 02055576664
Email: microfinance_odx@yahoo.com
Facebook: ພັດທະນາອຸດົມໄຊ

DTMFI Champasack


Ban Sanamxai, Pakse District, Champasack Province
Tel/Fax: 031 215 171, 031 214 971, 034 212 156, 038 211 722, 036 211 971
Mob: 020 28850317
Email: asoulimeuangchan@gmail.com
Facebook: ຈຳປາສັກ-ຈຳກັດ

DTMFI Phongsaly for Development


Ban Phonhom, Bounnua Road, Phongsaly District, Phongsaly Province
Tel/Fax: 088 219 029
Mob: 02023902005, 02056789301
Email: ifdpmfi@yahoo.com
Facebook: ພັດທະນາຜົ້ງສາລີ

DTMFI Ekphathana


Ban Saphanthong Nua, sysuttanak District, vientiane Capital.
Tel/Fax: 021 244 428
Mobi: 02022219252, 55023239, 22014740
Email: emi@emimfi.com
Facebook: EMIMFI
Website: www.emimfi.com

SCU SavanDenkham


Ban Vongvilay, Sepon District, Savanakhet Province.
Tel: 041 602020
Mobi: 020 987 55542
Email: vanthanome@gmail.com

DTMFI Dokkhoun


Ban Thongkhankham, Chanhthabuly District, Vientiane Capital.
Tel: +85621 261825; +85620 58818888; +85620 55778768
Mobi: +856 20 29903375; +856 20 55930383 ; +856 20 55565101
Email: fcsalaos@gmail.com ; dorkkhoun.audit@gmail.com
Facebook: DTMFI.DORKKHOUN
Website: www.dorkkhoun-dtmfi.com

DTMFI ChampaLao


Ban Mar, LuangPrabang District, LuangPrabang.
Tel/Fax: 071 260 200, 071 260 550, 071 260 660, 020 5818 2100
Mobi: 020 55051538
Email: SOUPHON.MFI@OUTLOOK.COM
Facebook: ຈຳປາລາວ

DTMFI Newconcept


Ban Phonxay, Xaysetha District, Vientiane Capital.
Hotline: 1448; Tel: 020 7777 1448
Fax: 071 260 200
Mobi: 020 2817 7370
Email:  info@ncclaos.com
Facebook: NewConceptMicroFinance

NDTMFI Xayniyom


Ban Nongmengda, Xay District, Oudomxay Province.
Tel: 081 211 853, 020 5605 9333, 030 909 0333
Fax: 081 211 853
Email: khonexmi@gmail.com
Facebook: ໄຊນິຍົມ

SCU Champa Phatthana


Ban soukhouma , Soukhouma Dist, Champasak Province .
Tel: 030 97 57 607
Mobi: 020 92224115
Email: hq@scu-cp.com
Facebook: champaphatthana
Website: scu-champa.epizy.com

SCU HouamchayPhatthana


Unit 5, Ban Dongdamdoan, KaysonePhomvihan District, Savannaketh.
Tel: 041 252153, 030 4732151
Fax: 041 252153
Mobi: 020 97671995
Email: boudsady.scuhp73@gmail.com
Facebook: ຮ່ວມໃຈພັດທະນາ

SCU HuasaeChaleun


No 129, 13 South Road,Ban Nongnamkhiew, Bachieng District, Champasack.
Tel/Fax: 031 256 216
Email: Sthamavongseng @ yahoo.com

DTMFI Sinhsup Meuangnewn


Ban Xangkhong, Luangprabang District, Luangprabang Province.
Tel: 071252366
Mobi: 020 9958 8856
Email: santy.ssmi@gmail.com
Facebook: ສິນຊັບເມືອງເໜືອ ຈຳກັດ

SCU Luangprabang


Ban Nasangveuy, Luangphabang District, Luangphabang.
Tel:  071 211167, 071 211 168,
Mobi: 020 55338687
Email: lpscu3@yahoo.com
Facebook: ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

SCU Seno


Ban Xaysomboun, Outhomphone District, Savannakhet Province.
Tel/Fax: 041 431 430
Mobi: 02055716968, 02055717797
Email: scuseno2004@hotmail.com
Facebook: ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດເຊໂນ (facebook.com)

DTMFI Women and Family Development Fund


Ban ThatLuangKang, Saysettha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 412 294
Fax: 021 454 553
Email: k.sengsourinha@gmail.com

DTMFI Manee


Ban Huhsady, Chanhthabuly District, Vientiane Capital.
Tel : 021 285155
Mobi: 020 23677799
Email: Maneemicrofinance@gmail.com
Facebook: ມະນີ

SCU Homsabphathana


Ban Viengkham, Luangnamtha District, Luangnamtha Province.
Tel : 086212262
Mobi: 02023888853
Email: Homxab.phadthana@gmail.com
Facebook: homxabphadthana

NDTMFI BDP


Ban Donpamai, Sisattanak District, Vientaine Capital
Tel : 021 316 505, 020 2222 8869
Fax: 021 316 506
Email: chansada.kyophilavong@gmail.com
Facebook: bdpmicrofinance
Website: www.bmimfi.com

NDTMFI Savankham


Ban Phonxay, Xaysettha Distrcit, Xaysettha Distrcit
Tel: 021 990 666, 030 57 53 277, 020 9999 6195, 02093222422
Email: svkmicrofinance@savankham.com
Facebook: ສະຫວັນຄຳ

DTMFI Borkhamchalernsab


B.thongsangnang, Chanthabuly District, Vientaine Capital.
Tel: 21216920, 030976600
Mobi: 0309766051
Email: microfinancesnp@gmail.com
Facebook: ບໍ່ຄຳຈະເລີນຊັບ ຈຳກັດ

SCU Khop-Xienghorn District


Ban Phabong, Khob District, Sayaboury province.
Tel/Fax: 074 710 056
Mobi: 020 54522236
Email: SCUKHOPHX@gmail.com
Facebook: ເມືອງຄອບ-ຊຽງຮ່ອນ

NDTMFI Next


Ban Phonkheng, Xaysettha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 670 995, 021 262 822, 020 2221 7902
Email: nextmfi@gmail.com
Facebook: Next MFI

NDTMFI Phethoulay


Ban Xoknoy, Saysettha District, Vientiance Capital.
Tel: 021 466017, 020 5969 4995
Email: pmimicro@gmail.com
Facebook: ເພັດອຸໄລ ຈຳກັດ PMI

NDTMFI Thavisok


Ban Km 52, Phonhong Distict, Vientiane Province.
Tel: 023 331 024, 020 59011555
Email: thavisok_MFI@hotmail.com
Facebook: ທະວີໂຊກ

NDTMFI VLV


Ban Nongbone, Xaysettha District, Vientaine Capital.
Tel: 021 454 780
Fax: 021 454 781
Email: info.vlvmfi@gmail.com, vanthakoned@gmail.com

NDTMFI sabaidee


Ban PhatthanaHuasae, Bachiengjaleunsouk District, Champasack Provine.
Tel: 031 256 266, 020 2267 6666
Fax: 031 256 277
Whatsapp: 020 9866 6156
Email: pphimonphone@gmail.com, sabaidee_smi@outlook.com
Facebook: ສະບາຍດີ ຈຳກັດ

NDTMFI Somebounsub


Ban Oudomsin Luangnamtha District Luangnamtha province.
Tel: 086 218 989, 020 9989 6616, 020 5664 4599
Fax: 086 212 525
Email: somebounsub45@gmail.com
Facebook: ສົມບູນຊັບ

NDTMFI Sekong


Ban Phia Mai, Lamarm District, Sekong.
Tel: 038 211 989, 020 2234 0246, 020 2895 3625
Email: skmi.laos@gmail.com
Facebook: ເຊກອງ ຈຳກັດ

NDTMFI Sasomsab


Ban Nakuaykharng, Xaysettha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 470 077
Email: chanpheng.lilavong@gmail.com

NDTMFI Suaykun Development


Ban Sumneua, Sumneua District, Huaphun Province.
Tel: 064 312060
Email: Soukvilay1@htmail.com

NDTMFI Kuamvangmai


Ban Huayhong, Chanthabouly District, Vientiane Capital.
Tel: 030 4847435; 020 55534593
Email: khuamvangmaindtmfi@gmail.com

NDTMFI Alounmai


Ban Huakua, Saysettha District, Vientiane Capital.
Tel: 030 5360254; 020 59999381
Email: alounmai3026@gmail.com

NDTMFI Oudom Ek


Ban Oumoung, Sikhodtabong District, Vientiane Capital.
Tel: 020 54191989; 020 52924220
Email: odome1789@gmail.com

NDTMFI HoungHeuangXab


Ban Phanom, Luangphabarng District, Luangphabarng Province.
Tel: 030 9972623

Call: 02029303227, 020 29303228, 020 293032229
Email: Houngheuangxab_p@hotmail.com

NDTMFI Saleumsouk


Ban Phontong Savart, Chanthabuly District, Vientiane Capital.
Tel: 021 563161;
Email: Phonesoudaouangchaluen@gmail.com

facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ສະເຫຼີມສຸກ 

NDTMFI Xayoudom


Ban Thardluang tai, Saysettha District, Vientian Capital.
Tel: 021 264843

Call: 020 59800306; 030 5087019
Email: xayoudome318@gmail.com

NDTMFI Vandala


Ban Sivilay, Phonhong District, Vientiane Province.
Tel: 023 331818, 030 5336421, 030 5336422
Email: vdlfinancial@gmail.com

facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກວັນດາລາ

NDTMFI Xayoudom


Ban Huayelert, Heenherb District, Vientian Province.
Tel: 030 59 33 582

Call: 020 93529997
Email: xokkhounsab@gmail.com

NDTMFI Paksan


Ban Sivilay, Paksan District, Bolikhamxay Province.
Tel: 054 790345; 020 54289545
Email: kkg37500@gmail.com

facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກປາກຊັນ

NDTMFI Sapthavy


Ban Sikhaithong, Sikhodtabong District, Vientian Capital.
Tel: 021520722

Email: sapthavy@gmail.com

facebook: ສະຖາບັນການເງິນຊັບທະວີ

NDTMFI Phayvanh


Ban Nahae, Sikhodtabong District, Vientiane Capital.
Tel: 020 78617873, 020 56415512
Email: phaiwanhmfi@hotmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ໄພວັນ

NDTMFI Vivongsy


Ban Chomphet,  Thakhaek District, Khammuane Province.
Tel: 030 5615458, 020 55762199, 020 52865246
Email: vivongsy@gmail.com
Facebook: ເຊກອງ ຈຳກັດ

NDTMFI Xaythany


Ban Nongphaya, Xaythany District, Vientiane Capital.
Tel: 021 229789
Email: xtnxyxay@yahoo.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກໄຊທານີ

NDTMFI Phonemanee


Ban Nalao, Kaisone District, Savanakhet Province.
Tel: 041 252868
Email: phonemanee291216@outlook.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ພອນມະນີ

NDTMFI Phanthavy


Ban Naxay, Saysettha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 465058
Email: Phanthavymf@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ພັນທະວີ

NDTMFI Valilak


Ban Phonsaart, Saysettha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 411222, 020 77344766
Email: Valilak.ndmf.rp@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ວາລີລັກ

NDTMFI Huongpanya


Ban Phonxay, Pakse District, Pakse province.
Tel: 031213881, 02028962024
Email: huongpanya.ndmi@hotmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເຮືອງປັນຍາ

NDTMFI Aly Development 


Ban Nathangorn, Xaythany District, Vientiane Capital
Tel: 021 752335​, 020 22225607
Email: Alymid2015@gmail.com​
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ອາລີພັດທະນາ

NDTMFI Hongkham


Ban Huaysangao, Vangvieng District, Vientiane province.
Tel: 021511666
Call: 020 95313855; 020 92920001; 030 5252686
Email: hongkhamkeodouangsy@hotmail.com

NDTMFI Panyaphone


Ban Viengchalern, Saysettha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 457017; 020 23245553
Email: nithv@yahoo.com

NDTMFI Oudomsup


Ban Nongsonghong, Saythany District Vientian Capital.
Tel: 030 5250915
Email: osndtMFI@gmail.com
Facebook:  ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ອຸດົມຊັບ

NDTMFI Thipaphone


Ban Sanarmxay, Pakse District, Pakse Province.
Tel: 030 2843553; 030 9707899
Email: thipaphone.microfinance@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ທິບອາພອນ

NDTMFI Thepthidakham


Ban Dongdumduan, Kaisone District, Savannakhet Province.
Tel: 041 252908, 041 252909, 030 9527965; 020 99666345
Email: dthepthidakham@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເທບທິດາຄຳ

NDTMFI Nhotthong


Ban Donekoy, Sysuttanartk District, Vientian Capital.
Tel: 020 77718099; 020 59971192; 020 22335492
Email: nhotthongnt@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຍອດທົງ

NDTMFI Sypasert


Ban Phonxay, Paksan District Bolikhamxay Province.
Tel: 054 791341, 020 54745758
Email: SPS-microfince@hotmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສີປະເສີດ

NDTMFI L.A.T


Ban PhaPho, Paksan District, Bolikhamxay Province.
Tel: 021 256249, 02097498863
Email: LAT.microfinance@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ແອວເອທີ

NDTMFI MuangLao


Ban Phonsavan, Sysuttanark District, Vieantiane Capital
Tel: 020 5223 4288, 020 54639926
Email: muanglaomicrofinance@gmail.com

NDTMFI Soksaysana


Ban Khamhoung, Saythany District, Vieantiane Capital.
Tel: 021 0261878, 020 54780111
Email: data2018ssn@gmail.com

NDTMFI Manhkong


Ban Phibounthong, Huaysaiy District, Bokeo Province.
Tel: 084 211191, 020 52439647
Email: manhkhong.inst@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ໝັ້ນຄົງ

NDTMFI Phaisanlansang


Ban Chomphettai, Sysuttanark District, Vientiane Capital
Tel: 021 316074, 030 9868888
Email: phaisanlansang.ndtmfi@gmail.com

NDTMFI PhetAnong


Ban Huakua, Luangnamtha District Luangnamtha Province.
Tel: 086212424; 020 28924888; 020 54778920
Email: Pa.ndtmfi@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນ ການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເພັດອານົງ

NDTMFI Nakorn


Ban Xaysomboun, Luangnamtha District, Luangnamtha Province.
Tel: 021 211112; 020 93444321
Email: askhonemicrofinance@gmail.com
Facebook: ເຊກອງ ຈຳກັດ

NDTMFI Anousone


Ban Phapoun, Xayabuly District, Xayabuly Province.
Tel: 074 213039
call: 020 59723292, 020 29091773
Email: ans001.2017@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກອານຸສອນ

NDTMFI L&L


Ban Thatkhao, Vientiane Capital
Tel: 020 5792 2222
Email: Lnl.Microfinance@gmail.com
Facebook: L&L Microfinance

NDTMFI Saiyavongsaeng 


Ban Bounneua, Bounneua District, Phongsaly Province.
Tel: 088 219033, 020 22846666, 020 54060000

NDTMFI XangPhet


Ban Phonsaart, Luangphabang District, Luangphabang Province.
Tel: 071 2111116, 071 254458, 020 23451919
Email: xangphet.group@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຊ້າງເພັດ

NDTMFI Seumphaxay


Ban Kornvut, Larnxarng District, Xaysomboun Province.
Tel: 023 281035
Email: seumphaxay@hotmail.com

NDTMFI Chalernwai


Ban Seebounheuang, Chanthabouly District, Vientiane Capital.
Tel: 030 5036157; 020 22227197
Email: chalernwai.ndmfi@gmail.com

NDTMFI SomWangThanjai


Ban Dongkhamxang, Hardsaiyfong District, Vientiane Province.
Tel: 021 335034, 020 56334243
Email: somwangthanjai@hotmial.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສົມຫວັງທັນໃຈ

NDTMFI One Development


Ban Tharngorn, Nasaiythong District, Vientiane Capital.
Tel: 030 9995518, 020 28120097
Email: onemif@yahoo.com

NDTMFI Khamphuvongsab


Ban Phonthun, Xaysettha District, Vientiane Province.
Tel: 021 419328/030 5225222
Call: 020 97799508; 020 98872875; 020 91929305; 020 55474043
Email: khanthaly1988@gmail.com
Facebook: ສກຈບ ຄຳພູວົງຊັບ

NDTMFI Midmaitee


Ban Nabong, Thakhaek District, Khammuane Province.
Tel: 051 213381, 020 23777981
Email: midmaitee999@gmail.com

NDTMFI Fasin


Ban Phonsaart, Pakse District, Champasak Province.
Tel: 0309833989
Email: fasinh.bear@gmail.com

NDTMFI Xiengkhouang Mixay


Ban Phonsaart Tai, Paek District, Xiengkhouang Province.
Tel: 061 213789; 020 54436910
Email: Mixaymicro@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກຊຽງຂວາງມີໄຊ

NDTMFI Dethchalernxay


Ban Dorndaeng, Chanthabuly District, Vientiane Capital.
Tel: 020 9229 9997; 020 54959999
Email: dlxmicrofinance9999@gmail.com
Facebook: ສົມບູນຊັບ

NDTMFI BCI


Ban Elaineua, Nasaiythong District, Vientiane Capital.
Tel: 030 2208 720; 020 5418 4576
Email: skmi.laos@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນ ການເງີນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງີນຝາກ ບີຊີໄອ ຈໍາກັດ

NDTMFI SSB


Ban Nongbuathong tai, Sykhodtabong District Vientiane Capital.
Tel: 030 5684999
Email: ssbmicrofinance@gmil.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເອສເອສບີ

NDTMFI Onpra


Ban Sanarmxay, Pakse District, Champasak Province.
Tel: 031 255581; 020 97866671
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ອອນປຣະ Onpra OPMI

NDTMFI BIC


Ban Thongkhankham, Chanthabuly District, Vientiane Capital.
Tel: 021 253959; 020 55449229
Email: sales@bicfinancial.com
Facebook: BIC Microfinance ສະຖາບັນການເງິນ ບີໄອຊີ

DTMFI Phonevaly


Ban Hutsadee, Chanthabuly District, Vientiane Capital.
Tel: 021 222676, 021 255063; 020 98000663
Email: kphonexay@yahoo.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ພອນວາລີ

DTMFI Souphaphone


Ban Nadon, Salavan District, Salavan Province.
Tel: 034 211 555; 020 9699 4040
Email: Sppdtmfi 2020 @gmail.com; sombathpmks2016@hotmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງີນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງີນຝາກສຸພາພອນຈຳກັດ

DTMFI Investment and Development


Ban Faiy, Saysettha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 265571; 020 54759987
Email: dtmfiiandd@gmail.com

SCU Vanmai


Ban Nadon, Salavan District, Salavan Province.
Tel: 020 59959345; 034 212150
Email: soukthavee.scuvanmai@gmail.com
Facebook: ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຫຍັດວັນໃໝ່

SCU Mittaphap


Ban Nathom, Xaythany District, Vientiane Capital.
Tel: 020 59788669; 020 28247597
Email: scumittaphab@gmail.com
Facebook: Saving Credit Union Mittaphab

SCU Nonghaikhok


Ban Nonghaikhok, Phonthong District, Champasak Province.
Tel: 030 9559866; 030 4699638
Email: scunonghaikhak@gmail.com

SCU Paek District


Ban Thern, Paek District, Xeiangkuang Province.
Tel: 061 213519; 030 5250924; 030 2264645
Email: vanh.xkp@gmail.com

SCU Phoukout


Ban Phouvieng, Phoukout District, Xiengkuang Province.
Tel: 061 216021, 030 2004428, 020 29802856
Email: scuphoukout2017@gmail.com

SCU Phaxay


Ban Namounlartkhaiy, Phaxay District, Xieangkuang Province.
Tel: 061 213517, 020 23837888
Email: pxphaxay88@gmail.com

SCU Nakai


Ban Oudomshouk, Nakai District, Khammuane Province.
Tel: 030 5059114; 030 5049957; 020 97952097; 020 76750032
Email: scunakai@gmai.com
Facebook: ສສງ ນາກາຍ

SCU Chamoasak Samakkhi


Ban Huayhae, Champasak District, Champasak Province.
Tel: 030 9651764; 020 58824293
Email: scucpsbhh@gmail.com

SCU Soumson Phatthana


Ban Nadon, Salavan District, Salavan Province.
Tel: 020 97001594; 020 56870157
Email: SCUSP.info@gmail.com
Facebook: ສສງ ຊຸມຊົນພັດທະນາ – SCU Soumson Phatthana

SCU Thaveexap


Ban Xaysaart, Samakkhixay District, Attapeu Province.
Tel: 036 210099; 020 98184858
Email: thaveexap@gmail.com
Facebook: Scu Atp

website: scuthaveexapattapuecredit.wordpress.com

SCU Hongsa-Ngeun


Ban Phonxay, Hongsa District, Xayabuly Province.
Tel: 030 9339377
Email: NDTMFI Hongsa-ngeun@gmail.com
Facebook: ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ເມືອງຫົງສາ-ເງິນ