ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

Members list

Microfinance Association Members list

DTMFI Patukham


Location: 32 khoune boulome road, Watchan Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital
Tel: 021 254 100
Facebook: patukham

DTMFI SaynhaiSamphanh


Location: Sisavangvong Road, LattanalangsyTai Village, KaysonePhomvihan District, Savannakhet Province.
Tel: 041 214 596 ; 030 935 2439
Facebook: SAYNHAISAMPHANH
Website: Saynhaisamphanh

DTMFI Sokxay


Ban ThatluangKarng, Sayyasettha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 417 378-9.
Mob: 020 23053936, 020 77799779.
Email: viengkhaek@sokxaygroup.com
Facebook: sokxaymicrofinanceinstitute

DTMFI Oudomxay Development


Unit 21, P.O.Box 072Ban Nalao, Xay Capital, Oudomxay.
Tel: 081 211 025
Mob: 02055576664
Email: microfinance_odx@yahoo.com
Facebook: ພັດທະນາອຸດົມໄຊ

DTMFI Champasack


Ban Sanamxai, Pakse District, Champasack Province
Tel/Fax: 031 215 171, 031 214 971, 034 212 156, 038 211 722, 036 211 971
Mob: 020 28850317
Email: asoulimeuangchan@gmail.com
Facebook: ຈຳປາສັກ-ຈຳກັດ

DTMFI Phongsaly for Development


Ban Phonhom, Bounnua Road, Phongsaly District, Phongsaly Province
Tel/Fax: 088 219 029
Mob: 02023902005, 02056789301
Email: ifdpmfi@yahoo.com
Facebook: ພັດທະນາຜົ້ງສາລີ

DTMFI Ekphathana


Ban Saphanthong Nua, sysuttanak District, vientiane Capital.
Tel/Fax: 021 244 428
Mobi: 02022219252, 55023239, 22014740
Email: emi@emimfi.com
Facebook: EMIMFI
Website: www.emimfi.com

NDTMFI Unian Lao


Ban Hongkaikeo, Chanthabuly District, Vientiane Capital
Tel: 021 411 555
Email: unionlao.m@gmail.com

DTMFI Dokkhoun


Ban Thongkhankham, Chanhthabuly District, Vientiane Capital.
Tel: +85621 261825; +85620 58818888; +85620 55778768
Mobi: +856 20 29903375; +856 20 55930383 ; +856 20 55565101
Email: fcsalaos@gmail.com ; dorkkhoun.audit@gmail.com
Facebook: DTMFI.DORKKHOUN
Website: www.dorkkhoun-dtmfi.com

DTMFI ChampaLao


Ban Mar, LuangPrabang District, LuangPrabang.
Tel/Fax: 071 260 200, 071 260 550, 071 260 660, 020 5818 2100
Mobi: 020 55051538
Email: SOUPHON.MFI@OUTLOOK.COM
Facebook: ຈຳປາລາວ

DTMFI Newconcept


Ban Phonxay, Xaysetha District, Vientiane Capital.
Hotline: 1448; Tel: 020 7777 1448
Fax: 071 260 200
Mobi: 020 2817 7370
Email:  info@ncclaos.com
Facebook: NewConceptMicroFinance

NDTMFI Xayniyom


Ban Nongmengda, Xay District, Oudomxay Province.
Tel: 081 211 853, 020 5605 9333, 030 909 0333
Fax: 081 211 853
Email: khonexmi@gmail.com
Facebook: ໄຊນິຍົມ

NDTMFI Krungsri


Ban Phonthan, Saisedtha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 286 336
Facebook: ສິນເຊື່ອເງິນສົດ ກຸງສີ ມັນນີ້ ລາວ – Krungsri Micro Finance

NDTMFI BNK


Ban Phiavath, Sisattanak District, Vientiane Capital.
Tel: 021 220 123; 020 5910 7706
Email: info@bnkcapitallao.com
Facebook: BNK Capital Lao MFI ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ

DTMFI Women and Family Development Fund


Ban ThatLuangKang, Saysettha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 412 294
Fax: 021 454 553
Email: k.sengsourinha@gmail.com

DTMFI Manee


Ban Huhsady, Chanhthabuly District, Vientiane Capital.
Tel : 021 285155
Mobi: 020 23677799
Email: Maneemicrofinance@gmail.com
Facebook: ມະນີ

DTMFI Sinhsup Meuangnewn


Ban Xangkhong, Luangprabang District, Luangprabang Province.
Tel: 071 252 366; 020 9958 8856
Email: santy.ssmi@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ສິນຊັບເມືອງເໜືອ ຈຳກັດ

NDTMFI BDP


Ban Donpamai, Sisattanak District, Vientaine Capital
Tel : 021 316 505, 020 2222 8869
Fax: 021 316 506
Email: chansada.kyophilavong@gmail.com
Facebook: bdpmicrofinance
Website: www.bmimfi.com

NDTMFI Savankham


Ban Phonxay, Saisedtha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 990 666, 030 575 3277
Email: svkmicrofinance@savankham.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສະຫວັນຄຳ

DTMFI Bokhamchalernsab


Ban Thongsangnang, Chanthabuly District, Vientaine Capital.
Tel: 030 976 6051; 020 7788 7782
Email: microfinancesnp@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ບໍ່ຄຳຈະເລີນຊັບ ຈຳກັດ

NDTMFI AV Credit


Ban Thadluang, Saisedtha District, Vientiane Capital.
Tel: 030 569 3888; 020 5888 5536
Email: avcreditfinancial@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນ AV Credit Financial Institution

NDTMFI Next


Ban Phonkheng, Saisedtha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 262 822, 020 2221 7902
Email: nextmfi@gmail.com | nextmfi.hq@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກເນັກ Next MFI

NDTMFI Phethoulay


Ban Soknoy, Saisedtha District, Vientiance Capital.
Tel: 021 466 017, 020 5969 4995
Email: pmimicro1@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນ ເພັດອຸໄລ ຈຳກັດ PMI

NDTMFI Thavisok


Ban Narao KM52, Phonhong Distict, Vientiane Province.
Tel: 023 331 024, 020 5606 4263
Email: thavisok_mfi@hotmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ທະວີໂຊກ

NDTMFI VLV


Ban Nongbone, Saisedtha District, Vientaine Capital.
Tel: 021 454 780
Email: info.vlvmfi@gmail.com,

NDTMFI Sabaidee


Ban Phumuang, Pakse District, Champasack Provine.
Tel: 031 256 266, 020 2267 6666, 020 9866 6156
Email:  sabaidee_smi@outlook.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສະບາຍດີ ຈຳກັດ

NDTMFI Somebounsub


Ban Oudomsin, Luangnamtha District Luangnamtha province.
Tel: 086 218 989, 020 9989 6616, 020 5664 4599
Email: somebounsub45@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກສົມບູນຊັບ

NDTMFI Sekong


Ban Phia Mai, Lamarm District, Sekong.
Tel: 038 211 989, 020 2234 0246, 020 2895 3625
Email: skmi.laos@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງີນ ຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງີນຝາກ ເຊກອງ ຈຳກັດ

NDTMFI Sasomsab


Ban Nakuaykharng, Saisedtha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 470 077
Email: chanpheng.lilavong@gmail.com

NDTMFI Suaykun Development


Ban Naliw, Sumneua District, Huaphun Province.
Tel: 064 312 060; 020 2234 7779
Email: Soukvilay1@htmail.com

NDTMFI Kuamvangmai


Ban Huayhong, Chanthabouly District, Vientiane Capital.
Tel: 030 933 3063; 030 484 7435; 020 5553 4593
Email: info.kvmmfi@gmail.com

NDTMFI Alounmai


Ban Huakua, Saisedtha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 265 660; 030 536 0254; 020 9789 5636 
Email: alunmai_mf@hotmail.com

NDTMFI Oudom Ek


Ban Oumoung, Sikhodtabong District, Vientiane Capital.
Tel: 021 256 171; 020 5469 1542; 020 5419 1989
Email: odome1789@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ອຸດົມເອກ

NDTMFI HoungHeuangXab


Ban Phanom, Luangphabarng District, Luangphabarng Province.
Tel: 030 997 2623 
Email: houngheuangxab_p@hotmail.com

NDTMFI Saleumsouk


Ban Phontong Savart, Chanthabuly District, Vientiane Capital.
Tel: 021 563 161;
Email: saleum707@hotmail.com | info@saleumsouk.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ສະເຫຼີມສຸກ 

NDTMFI Xayoudom


Ban Thardluang tai, Saisedtha District, Vientian Capital.
Tel: 021 264 843
Email: xayoudome318@gmail.com

NDTMFI Vandala


Ban Sivilay, Phonhong District, Vientiane Province.
Tel: 023 331 818, 030 533 6421, 030 533 6422
Email: vdlfinancial@gmail.com 
facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກວັນດາລາ

NDTMFI Xayoudom


Ban Huayelert, Heenherb District, Vientian Province.
Tel: 030 593 3582
Email: xokkhounsab@gmail.com

NDTMFI Paksan


Ban Sivilay, Paksan District, Bolikhamxay Province.
Tel: 054 790 345; 020 5428 9545 
Email: skjparksan@gmail.com
facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກປາກຊັນ

NDTMFI Sapthavy


Ban Sikhaithong, Sikhodtabong District, Vientian Capital.
Tel: 021 520 722
Email: sapthavy@gmail.com
facebook: ສະຖາບັນການເງິນຊັບທະວີ

NDTMFI Phayvanh


Ban Nahae, Sikhodtabong District, Vientiane Capital.
Tel: 020 5595 8889; 020 5888 8307
Email: phaiwanhmfi@hotmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ໄພວັນ

NDTMFI Vivongsy


Ban Chomphet, Thakhaek District, Khammuane Province.
Tel: 030 561 5458, 020 5576 2199
Email: vivongsy@gmail.com

NDTMFI Xaythany


Ban Nongphaya, Saithani District, Vientiane Capital.
Tel: 021 229 789
Email: xtnxyxay@yahoo.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກໄຊທານີ

NDTMFI Phonemanee


Ban Nalao, Kaisone District, Savanakhet Province.
Tel: 020 9180 1999
Email: phonemanee291216@outlook.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ພອນມະນີ

NDTMFI Phanthavy


Ban Naxay, Saisedtha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 465 058-68
Email: phanthavymf@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ພັນທະວີ

NDTMFI Valilak


Ban Phonsaart, Saisedtha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 411 222
Email: valilak.ndmf.rp@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ວາລີລັກ

NDTMFI Huongpanya


Ban Phonxay, Pakse District, Pakse province.
Tel: 031 213 881
Email: huongpanya.ndmi@hotmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເຮືອງປັນຍາ

NDTMFI Aly Development 


Ban Na Thangorn, Saithani District, Vientiane Capital
Tel: 021 752 335
Email: alymid2015@gmail.com​
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ອາລີພັດທະນາ

NDTMFI Hongkham


Ban Huaysangao, Vangvieng District, Vientiane Province.
Tel: 023 511 666; 030 525 2686
Email: hongkhamkeodouangsy@hotmail.com

NDTMFI Panyaphone


Ban Viengchalern, Saisedtha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 457 017; 020 2324 5553
Email: nithv@yahoo.com

NDTMFI Oudomsup


Ban Nongsonghong, Saithani District Vientian Capital.
Tel: 030 525 0915
Email: osndtmfi@gmail.com
Facebook:  ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ອຸດົມຊັບ

NDTMFI Thipaphone


Ban Sanarmxay, Pakse District, Pakse Province.
Tel: 030 284 3553
Email: thipaphone.microfinance@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ທິບອາພອນ

NDTMFI Thepthidakham


Ban Dongdumduan, Kaisone District, Savannakhet Province.
Tel: 041 252 608,
Email: dthepthidakham@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເທບທິດາຄຳ

NDTMFI Nhotthong


Ban Donekoy, Sisadtanak District, Vientian Capital.
Tel: 021 330 607
Email: nhotthongnt@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຍອດທົງ

NDTMFI Sypasert


Ban Phonxay, Paksan District Bolikhamxay Province.
Tel: 054 791 341
Email: SPS-microfince@hotmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສີປະເສີດ

NDTMFI L.A.T


Ban PhaPho, Sisadtanak District, Vientiane Capital.
Tel: 021 256 249, 030 967 3561
Email: lat.microfinance@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ແອວເອທີ

NDTMFI Simple Cash


Ban Nahai, Hadsaifong District, Vieantiane Capital
Tel: 021 812 434; 020 5778 9000
Email: Simplecashlao@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຊິມເປິລແຄສ ລາວ

NDTMFI Soksaysana


Ban Khamhoung, Saythany District, Vieantiane Capital.
Tel: 021 0261878, 020 54780111
Email: data2018ssn@gmail.com

NDTMFI Manhkong


Ban Phibounthong, Huaysaiy District, Bokeo Province.
Tel: 084 211 191
Email: manhkhong.inst@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ໝັ້ນຄົງ

NDTMFI Phaisanlansang


Ban Chomphettai, Sysuttanark District, Vientiane Capital
Tel: 021 316 074
Email: phaisanlansang.ndtmfi@gmail.com

NDTMFI PhetAnong


Ban Huakua, Luangnamtha District Luangnamtha Province.
Tel: 086 212 424; 020 2892 4888; 020 5477 8920
Email: Pa.ndtmfi@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນ ການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເພັດອານົງ

NDTMFI Nakorn


Ban Xaysomboun, Luangnamtha District, Luangnamtha Province.
Tel: 086 211 112
Email: Nakhone.microfinance@hotmail.com

NDTMFI Anousone


Ban Phapoun, Xayabuly District, Xayabuly Province.
Tel: 074 213 039
Email: ans001.2017@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກອານຸສອນ

NDTMFI L&L


Ban Phaxay, Sisadtanak District, Vientiane Capital
Tel: 021 316 996, 020 5998 5868, 020 5792 2222
Email: Lnl.Microfinance@gmail.com
Facebook: L&L Microfinance

NDTMFI Saiyavongsaeng 


Ban Bounneua, Bounneua District, Phongsaly Province.
Tel: 088 219 033, 020 2284 6666, 020 5406 0000
Email: somphaengss3@gmail.com

NDTMFI XangPhet


Ban Phonsaart, Luangphabang District, Luangphabang Province.
Tel: 071 211 116, 071 254 458
Email: xangphet.group@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຊ້າງເພັດ

NDTMFI Seumphaxay


Ban Khonevut, Larnxarng District, Xaysomboun Province.
Tel: 023 281 035
Email: seumphaxay@hotmail.com

NDTMFI Chalernwai


Ban Seebounheuang, Chanthabouly District, Vientiane Capital.
Tel: 030 503 6157; 020 2222 7197
Email: chalernwai.ndmfi@gmail.com

NDTMFI SomWangThanjai


Ban Dongkhamxang, Hardsaiyfong District, Vientiane Province.
Tel: 021 335 034, 020 5633 4243
Email: somwangthanjai@hotmial.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສົມຫວັງທັນໃຈ

NDTMFI One Development


Ban Thangon, Nasaiythong District, Vientiane Capital.
Tel: 030 999 5518, 020 2812 0097
Email: onemif@yahoo.com

NDTMFI Khamphuvongsab


Ban Phonthun, Xaysettha District, Vientiane Province.
Tel: 021 419 328; 030 522 5222
Email: khanthaly1988@gmail.com | khanthaly@khamphouvong.com
Facebook: ສກຈບ ຄຳພູວົງຊັບ

NDTMFI Midmaitee


Ban Nabong, Thakhaek District, Khammuane Province.
Tel: 051 213381, 020 23777981
Email: midmaitee999@gmail.com

NDTMFI Fasin


Ban Phonsaart, Pakse District, Champasak Province.
Tel: 030 983 3989
Email: fasinh.bear@gmail.com

NDTMFI Xiengkhouang Mixay


Ban Phonsaart Tai, Paek District, Xiengkhouang Province.
Tel: 061 213 789; 020 5443 6910
Email: mixaymicro@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກຊຽງຂວາງມີໄຊ

NDTMFI Dethchalernxay


Ban Dorndaeng, Chanthabuly District, Vientiane Capital.
Tel: 030 5117 999; 020 9229 9997
Email: dlxmicrofinance9999@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ເດດຈະເຣີນໄຊ ຈໍາກັດ Dlx

NDTMFI BCI


Ban Elaineua, Nasaiythong District, Vientiane Capital.
Tel: 030 220 8720; 020 5418 4576
Email: skmi.laos@gmail.com

NDTMFI SSB


Ban Nongbuathong tai, Sykhodtabong District Vientiane Capital.
Tel: 030 568 4999
Email: ssbmicrofinance@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເອສເອສບີ

NDTMFI Onpra


Ban Sanarmxay, Pakse District, Champasak Province.
Tel: 031 255 581; 020 9786 6671
Email: dee_dudee@yahoo.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ອອນປຣະ Onpra OPMI

NDTMFI BIC


Ban Thongkhankham, Chanthabuly District, Vientiane Capital.
Tel: 021 253 959; 020 5544 9229
Email: sales@bicfinancial.com
Facebook: BIC Microfinance ສະຖາບັນການເງິນ ບີໄອຊີ

DTMFI Phonevaly


Ban Hutsadee, Chanthabuly District, Vientiane Capital.
Tel: 021 222 676,  020 9800 0663
Email: kphonexay@yahoo.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ພອນວາລີ

DTMFI Souphaphone


Ban Nadon, Salavan District, Salavan Province.
Tel: 034 211 555
Email: Sppdtmfi 2020 @gmail.com; sombathpmks2016@hotmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງີນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງີນຝາກສຸພາພອນຈຳກັດ

DTMFI Keochaleun


Ban Faiy, Saysettha District, Vientiane Capital.
Tel: 021 265571; 020 54759987
Email: keochaleun.kcl@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງີນທີ່ຮັບເງີນຝາກ ແກ້ວຈະເລີນ