ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

Contact us

Lao Microfinance Association (LMFA)

Ban Amone, Hom 21, Saysetha District, Vientiane Capital, Lao P D R

P.O.Box: 4030, Office Tel: +856 30 9481265 

Email: mfa@laomfa.org, Web: www.laomfa.org, Fb: www.facebook.com/laomfateam

Office Hours: Mondays – Fridays: 8-12am, 1-5pm