ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

Laws

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍອັດຕາສ່ວນທາງດ້ານການເງິນຂອງ ສກຈ 870 Download

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ແລະ ເພີ່ມທຶນ 869 Download

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຊັ້ນ ແລະ ຫັກເງິນແຮສິນເຊື່ອ ຂອງສກຈ 873 Download

Law on BOL Download

Decree on CIB Download

ຄໍາແນະນຳນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ COVID-19 Download

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ (ສະບັບປັບປຸງ) 26 ທັນວາ 2013 Download

Law on Vat (No. 207/ປປທ), Dated 06 August 2018 Download