ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ການລົງເປີດລົງທະບຽນສະມາຊິກ ກສບ ຂອງທີມງານຜູ່ປະສານງານ ກອງທຶນສິນເຊື່ອບ້ານ

ການລົງເປີດລົງທະບຽນສະມາຊິກ ກສບ ຂອງທີມງານຜູ່ປະສານງານ ກອງທຶນສິນເຊື່ອບ້ານ ແຜນງານລາວ/030 ທີ່ເມືອງແມດ ແຂວງວຽງຈັນ ຊຸດນີ້ຖືວ່າຄຸ້ມຄ່າ: ຂີ່ລົດ,ລົງເຮືອ,ບາງບ່ອນກໍ່ໄດ້ລົງຍ່າງເອົາ

– VCS establishment of Lao/030 Programme in 11 target Villages of Met District

#LMFA #ADA #luxdev #vcslao030