ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

The Bank of the Lao PDR (BOL) is pleased to inform the Commercial Banks and Deposit-Taking Microfinance Institutions (MFIs).

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງມາຍັງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ) ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ (EOI) ໃນການສະເໜີ​ຂໍກູ້ຢືມທຶນ ຈາກ “ກອງ​ທຶນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ” (LAFF) ເຊີ່ງ​ເປັນ​ກອງ​ທຶນ​ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ ໂດຍ​ຜ່ານ​ທະ​ນາ​ຄານ​ເພື່ອ​ກາ​ນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຢຍ​ລະ​ມັ​ນ KfW, ເຊີ່ງຈະ​ໄດ້​ມີ​ການ​ອອກປະກາດແຈ້ງ​ການຢ່າງເປັນທາງການ ໃນມື້ວັນທີ 29 ເດືອນ​ພະ​ຈິກ ປີ 2021.
ກອງ​ທຶນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ ໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ (ຫຼື LAFF) ແມ່ນສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2014, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ກະຊວງ​ເພື່ອ​ການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ (BMZ) ຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ໂດຍຜ່ານ ທະນາຄານພັດທະນາຂອງ ປະເທດເຢຍລະມັນ ຫຼື KfW​. ເປົ້າໝາຍຂອງກອງທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສຳ​ລັບ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງທຶນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ 3 ລ້ານຢູໂຣ. ຜ່ານມາ ກອງທຶນ LAFF ໄດ້ໃຫ້ການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສກຈຮ ເພື່ອນຳໄປປ່ອຍກູ້ຕໍ່ໃຫ້ແກ່ MSMEs ຫຼາຍກ່ວາ 2,500 ຫົວໜ່ວຍ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ, ໃນນັ້ນ ມີຫຼາຍຫົວໜ່ວຍ MSMEs ແມ່ນຖືວ່າເປັນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຄັ້ງທຳອິດ ຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກກອງທຶນດັ່ງກ່າວ.
ຈາກຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການ LAFF ໄລຍະ I, ລັດຖະບານ​ຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ຈຶ່ງສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນ ສະໜັບສະໜູນເພີ່ມຕື່ມອີກ 6 ລ້ານຢູໂຣ ແລະ ອີກ 0.8 ລ້ານຢູໂຣເປັນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ ວິຊາການໃຫ້ແກ່ ໂຄງການ LAFF ໄລຍະ II, ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມມາແຕ່ວັນທີ 02 ມີນາ 2020.
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບ ການສະເໜີເຈດຈຳນົງ (EOI) ແມ່ນປະກາດຢູ່ເວບໄຊຂອງ ທຫລ (www.bol.gov.la) ແລະ ເວບໄຊ ຂອງໂຄງການກອງທຶນ LAFF (www.laff.org) ໃນມື້ວັນທີ 29 ເດືອນ​ພະ​ຈິກ ປີ 2021, ຊຶ່ງເນື້ອໃນລາຍລະອຽດຈະມີ: ເງື່ອນໄຂໃນການກູ້ຢືມ, ເງື່ອນໄຂຂອງສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນທີ່ຈະສາມາດກູ້ຢືມໄດ້, ແບບຟອມ​ໃບ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ​ເງິນ​ກູ້ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຈະໄດ້ປະກອບໃສ່ ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ໃຫ້​ແກ່​ໃບ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ​ເງິນ​ກູ້. ທາງໂຄງການຈະໄດ້ປະ​ຊຸມ​ແບບ​ທາງ​ໄກ ຫຼື ທາງ​ອອນ​ລາຍ ເພື່ອອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ເງື່ອນ​ໄຂການສະ​ເໜີ​ຂໍ​ທຶນ ໃນວັນ​ທີ 09 ເດືອນ​ທັນວາ ປີ 2021 ໃນ​ເວ​ລາ 9 ​ໂມງ ຕອນ​ເຊົ້າ.
ແລະ ຈະເປີດໃຫ້ສອບຖາມຜ່ານທາງ ອອນໄລ (online), ຜູ້ທີ່ສົນ​ໃຈ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ​ທຶນ​ສາ​ມາດ​ສົ່ງ​ຄຳ​ຖາມ ຫຼື ຂໍ້ຂ້ອງໃຈເພື່ອໃຫ້ໂຄງການ ອະທິບາຍເພີ່ມຕື່ມ ​ໄປ​ໃຫ້ໂຄງການ ​ກ່ອນວັນ​ທີ 15 ທັນ​ວາ ​ປີ 2021, ທາງໂຄງການ​ຈະໃຫ້ການອະທິບາຍ ແລະ ຕອບຂໍ້​ຂ້ອງ​ໃຈ​ຕ່າງໆ ພາຍໃນ 1 ອາທິດພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບ​ຄຳ​ຖາມ ຫຼື ຂໍ້​ຂ້ອງ​ໃຈ​ຕ່າງໆ.
​ວັນ​ກຳ​ນົດ​ສົ່ງ​ໜັງ​ສື​ສະ​ແດງ​ເຈດ​ຈຳ​ນົງ ສຳລັບ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສກຈຮ ແມ່ນ ວັນທີ 21 ເດືອ​ນ​ມັງ​ກອນ ປິ 2022. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໂຄງການ LAFF ຈະທົບທວນໃບສະເໜີ​ຂໍ​ທຶນ ແລະ ລົງໄປປະເມີນຄວາມພ້ອມ (Due diligence) ເພື່ອ​ທຳ​ການປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການກູ້ຢືມຂອງແຕ່ລະສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ສະ​ເໜີ​ຂໍ​ທຶນ. ຈາກນັ້ນ ​ທາງໂຄງການ ຈະຕົກລົງອະນຸມັດການປ່ອຍ​ທຶນ​ເງິນກູ້ພາຍໃນ ທ້າຍເດືອນ ກຸມພາ 202​2 ແລະ ຈະເລີ່ມເບີກຈ່າຍທຶນ​ເງິນ​ກູ້ໃນ ເດືອນ ມີນາ 2022.
ການສະໜັບສະໜູນຜູ້ປະກອບການ MSME ແມ່ນນະໂຍບາຍບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ເນື່ອງຈາກ MSME ໄດ້​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ອັນ​ສຳ​ຄັນໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ສ້າງ ລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ.​ ການຍົກລະດັບການບໍລິການໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄລຍະຍາວ ທີ່​ເປັນ​ສະ​ກຸນ​ເງີນ​ກີບ ໃຫ້ແກ່ MSME ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດນຳໄປລົງທຶນ​ເພື່ອຂະຫຍາຍກິດຈະການຂອງຕົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວ​ທາງເສດຖະກິດຢ່າງມີຄວາມສະເໝີພາບໃນ ສປປ ລາວ.
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່:
ທ່ານ ນ. ສ້ອຍສຸວັນ ສີບໍລິບູນ, ​ຜູ້​ຈັດ​ການກອງ​ທຶນ LAFF, ພະ​ແນກ​ສິນ​ເຊື່ອ, ກົມ​ບໍ​ລິ​ການ​ທະ​ນາ​ຄານ, ທະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ, ໂທ: 021 262672, 020 22440559
ຫຼື
ທ່ານ ແກ້ວ​ລັບ​ທະ​ວົງ ສົງ​ສະ​ໄໝ​ວົງ, ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ກອງ​ທຶນ LAFF, ໂທ: 020 99389966

ແຫຼ່ງທີ່ມາ Lao Access to Finance Fund