ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ປະກາດຮັບເພື່ອນຮ່ວມງານ -​ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສະຫວັນແດນຄໍາ

 1. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ:

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສະຫວັນແດນຄໍາ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂືນໃນປີ 2011, ປະຈຸບັນດໍາເນີນງານໃນ 3 ເມືອງຄື: ວິລະບູລີ, ເຊໂປນ ແລະ ເມືອງພີນ, ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ເຊໂປນ. ສະຖາບັນ ແມ່ນເຄືອຂ່າຍຂອງ 7 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶນໂດຍການສະຫັບສະຫູນ ຂອງໂຄງການ AFP (ການເຂົາເຖິງການເງິນເພື່ອຄົນທຸກຍາກ).

ສະຖາບັນ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນ ແກ່ທະນາຄານບ້ານຫຼາຍກວ່າ 114 ແຫ່ງ, ສະຫອງຜະລິດຕະພັນສິນເຊືອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ. ຄຸ້ມຄອງສະພາບຄ່ອງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ, ປະຕິບັດການຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະ ສະຫອງກິດຈະກໍາ ປະຊາສຶກສາດ້ານການເງິນ

ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ.

 1. ປະຈຸບັນ ອົງກອນກໍາລັງຊອກຫາຜູ້ສະພັກທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ສໍາລັບຕໍາແຫ່ງ: ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ.
 2. ໜ້າທີ່ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ:
 • ປະສານງານ ແລະ ຊີ້ນໍາວຽກງານ ທະນາຄານບ້ານ ຢ່າງເປັນມືອາຊີບ (ເຊັນ: ການເປີດ ແລະ ປິດບໍລິການ ຂອງທະນາຄານບ້ານ,
 • ຕິດຕາມຜູ້ຈັດການຂັ້ນເມືອງ. ສະຫັບສະຫຸນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ,… ) ແລະ ລາຍງານທັນທີກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ
 • ຕິດຕາມກວດກາ ຂໍ້ມູນທະນາຄານບ້ານ ແລະ ສະຖາບັນ ເປັນປະຈໍາ, ເຮັດບົດລາຍງານໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນ ແລະ ເມືອງ.
 • ປະສານງານ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມພະນັກງານປະຈໍາເດືອນ, ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ, ກອງປະຊຸມຂັ້ນເມືອງ, ແລະອືນໆ.
 • ສະຫັບສະຫນນຜູ້ອໍານວຍການ ໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະຕິບັດການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ຂອງພະນັກງານ, ຄະນະກໍາມະການ
 • ທະນາຄານບ້ານ, ສະພາບໍລິຫານ.
 • ການຕິດຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງເຈົ້າຫ້າທີ່ກວດສອບພາຍໃນ
 • ສະຫັບສະຫນນຜູ້ອໍານວຍການ ໃນການປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ
 • ສະຫັບສະຫນນຜູ້ອໍານວຍການ ໃນການຕິດຕາມເປັນປະຈໍາ ແລະ ປັບປຸງແຜນທຸລະກິດຂອງສະຖາບັນ ແລະ ລາຍງານການເງິນ
 • ສະຫຼັບສະຫູນໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍພາຍໃນ ແລະ ນະໂຍບາຍທົ່ວໄປ ຕາມກົດຫາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ສາມາດເຮັດວຽກທົດແທນຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ເຮັດວຽກອື່ນໆ ຕາມການມອບຫາຍຂອງຜູ້ອໍານວຍການ.
 1. ຄວາມຕ້ອງການ (ການສຶກສາ / ຄຸນວຸດທິ, ປະສົບການວິຊາຊີບ):
 • ຈົບຊັ້ນສູງຂື່ນໄປ ຫລື ປະລິນຍາຕີສາຂາບັນຊີ, ການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
 • ມີປະສົບການເຮັດວຽກມາກ່ອນຢ່າງຫ້ອຍ 3 ປີ ໃນການທະນາຄານ ຫລື ການເງິນຈຸລະພາກ ຫຼື ວຽກອືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ມືທັກສະການວິເຄາະດ້ານການເງິນ ແລະ ທັກສະດ້ານການບັນຊີແມ່ນຂໍ້ໄດ້ປຽບ
 • ມີຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີເລີດ, ມີການວິເຄາະ ແລະ ການຄິດທີ່ສໍາຄັນ. ການສື່ສານ ແລະ ມະນຸດສໍາພັນດີ.
 • ມີຄວາມສາມາດ ໃນການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສົບການໃນການບໍລິຫານຄົນອື່ນ.
 • ມີປະສົບການໃນໃຊ້ຄອມພືວເຕີ (Word, Excel, Power point) ແລະໂປແກຼມ Office ອື່ນໆ
 • ມີການເຮັດດ້ວຍຄວາມຮອບຄອບລະອຽດຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນໄດ້.
 • ມີທັກສະການລາຍງານ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ພືນຖານດ້ານພາສາອັງກິດ.
 • ມີຄວາມຊື່ສັດ, ຈົງຮັກພັກດີ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຕໍ່ຫ້າ.
 • ຍິງ/ຊາຍ, ອາຍຸບໍ່ເກີນ 40ປີ
 1. ສະຖານທີເຮັດວຽກ: ປະຈໍາການທີ່ເມືອງເຊໂປນ (ຂົງເຂດເຮັດວຽກເມືອງເຊໂປນ, ວິລະບູລີ, ເມືອງພິນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ).
 2. ວັນທີເລີມວຽກ: ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີຈະໄວໄດ້.
 3. ການສະຫຼັກ: ສົນໃຈ ສົ່ງ CV ຂອງທ່ານໄປທີ່ vanthanome@gmail.com ຫ ຫຼື ສົ່ງອກະສານໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ເລີມ

 

ແຕ່ວັນນີ້ ຫາ 26 ກໍລະກົດ 2021. ຫຼື ໂທຕິດຕໍ່ສອບຖາມທີເບີ 041 602020 /020 280 1111 9.

ຜູ້ອໍານວຍການ

ວັນທະຫອມ ໃບເພົາ