ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ພາບບັນຍາກາດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານໄຕມາດ2/2020 ສມກຈ.