ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ພາບບັນຍາກາດການຝຶກອົບຮົມໂປແກມ MBWIN ໃຫ້ແກ່ ສສງ ນາກາຍ ວັນທີ 27-29 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ