ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ສມກຈ ຮ່ວມມືກັບ ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ກົມສົ່ງເສີມ SME (DOSMEP)

ສມກຈ ຮ່ວມມືກັບ ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ  ແລະ ກົມສົ່ງເສີມ SME (DOSMEP) ຈັດຝຶກອົບຮົມ ການວາງແຜນທຸລະກິດ-ການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ  ສຳລັບ SMEs ວັນທີ 29/06-03/07/2020 ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ,  ຢ້ຽມຊົມຮ້ານ ຂາຍສິນຄ້າ ຂອງສູນພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນ ຊາວບ້ານ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ສະມາຊິກ ສກຈບ ໄຊນິຍົມ ແລະ ສກຈຮ ພັດທະນາ ອຸດົມໄຊ.