ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ສມກຈ ໄດ້ເປັນສ່ວນຫນື່ງໃນໂຄງການດີດີແບບນີ້

ໂຄງການສອນນ້ອງສ້າງ-ອອມຄັ້ງທີ3