ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ສຳເລັດກອງປະຊຸມ ປະຖົມນິເທດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄະນະກອງທຶນສິນເຊື່່ອບ້ານ

ຂອງແຜນງານລາວ /030 ຢູ່ 3 ແຂວງເປົ້າຫມາຍ ( ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ) ແລະ ເນັ້ນໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານກອງທຶນສິນເຊື່ອໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນທີ່ກຳນົດໄວ້

#ແຂວງວຽງຈັນ11-14/8/2020

#ແຂວງບໍ່ແກ້ວ15-18/9/2020

#ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ29/9/2020-02/10/2020

#LMFA #ADA #LAO030/LuxDev