ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ສຳເລັດ ການຝຶກອົບຮົມ ຕື່ມແບບຟອມລາຍງານ FACTSHEET

(ຕົວຊີ້ວັດການດໍາເນີນງານດ້ານການເງິນ) ສໍາລັບ ສະມາຊິກ ສມກຈ, ໃນວັນທີ 29-30 ກັນຍາ 2020

#FACTSHEET #LMFA