ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

Know more about Mr. Khanthaly Seanvilaivong the director of NDTMFI Xayniyom for 9 years

ເມື່ອເວົ້າເຖິງຜູ້ບໍລິຫານຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ໄຊນິຍົມ ສີມືດີອີກຄົນໜຶ່ງກໍ່ຄື ທ່ານ ຂັນທະລີ ແສນວິໄລວົງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທີ່ມີຜົນງານໂດຍເດັ່ນໃນພັດທະນາການລະບົບການດຳເນີນງານ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ຂະຫຍາຍບໍລິການເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ ຈົນເປັນທີຍອມຮັບຈາກລູກຄ້າຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ, ຄູ່ຮ່ວມງານ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ລວມທັງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງທ່ານມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກສັງກັດລັດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ, ການປະສານງານໂຄງການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເງິນຫລາຍກວ່າ 22 ປີ, ນອກຈາກການເຮັດໜ້າທີ່ຜູ້ອຳນວຍການແລ້ວ ຍັງເປັນຄູຝຶກຮັບເຊີນ ຫຼຶ ອາຈານສອນໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຫລັກສູດ “ການຄຸ້ມຄອງບໍລິການເງິນຈຸລະພາກ”ນຳອີກ. 


ທ່ານ ຂັນທະລີ ແສນວິໄລວົງ

ອາຈານ ຂັນທະລີ ໄດ້ເລົ່າປະສົບການສູ້ຟັງວ່າ: ຕົນເອງຮຽນຈົບປະລິນຍາໂທດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການເງິນຈຸລະພາກຈາກ Southeast Asia Interdisciplinary Development Instituteປະເທດຟີລິບປິນ; ປັດຈຸບັນກຳລັງສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາເອກ ຢູ່ປະເທດໄທ ເຊິ່ງທ່ານເປັນຜູ້ລິເລີ່ມໃນການຫັນປ່ຽນຈາກຮູບແບບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຄງການມາເປັນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ສໍາລັບ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ໄຊນິຍົມ ຫຼື ສກຈບ ໄຊນິຍົມ ເປັນວິສະຫະກິດລັດໜຶ່ງທີ່ຫັນປ່ຽນມາຈາກໜ່ວຍງານການເງິນຊົນນະບົດຂອງໂຄງການສະໜັບສະໜູນການລິເລີ່ມຂອງຊຸມຊົນ (ສລຊ) ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການກັບທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕາມໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດເລກທີ 10/ກຄທສ, ລົງວັນທີ 30 ມີນາ 2010. 

ເປົ້າໝາຍຫຼັກແມ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ສະໜອງບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຈຸລະພາກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໂດຍຜ່ານກົນໄກການສະໜອງບໍລິການສອງດ້ານ ຄື: 1). ສືບຕໍ່ໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການແກ່ 63 ກອງທຶນບ້ານ 7 ສະມາຄົມກອງທຶນບ້ານໃນຕົວເມືອງຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນໄລຍະໂຄງການ ສລຊ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ 2). ສະໜອງບໍລິການດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນລູກຄ້າກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃໝ່ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ບອ່ນທີ່ມີເງື່ອນໄຂເພື່ອສະໜອງແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນຂອງລູກຄ້າ ເຮັດໃຫ້ຊິວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນກາຍເປັນຄອບຄົວທີ່ກຸ້ມກິນ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.

ອາຈານ ຂັນທະລີ ຍັງໄດ້ອະທິບາຍຕື່ມອີກວ່າ: ປັດຈຸບັນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງສະຖາບັນແມ່ນເຫັນວ່າເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຍ້ອນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ຈາກອົງປົກຄອງແຂວງ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ, ການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາໂຄງການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງອອກຢູ່ທີ່ຜົນສຳເລັດຂອງການດຳເນີນງານ ເຊັ່ນ: ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ປະກອບມີສະພາບໍລິຫານ 5 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ, ພະນັກງານທັງໝົດ 73 ຄົນ, ຍິງ 36 ຄົນ. ໃນນັ້ນ, ມີຕໍາແໜ່ງຜູ້ບໍລິຫານ 14 ຄົນ, ສິນເຊື່ອ 43 ຄົນ, ບັນຊີ 8 ຄົນ, ບໍລິຫານ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານອື່ນໆ 8 ຄົນ. ດ້ານການດຳເນີນງານປະກອບມີ 7 ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ 3 ໜ່ວຍງານຂຶ້ນກັບເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ. 

ຂະນະທີ່,  ການບໍລິການລູກຄ້າແມ່ນແບ່ງອອກສອງພາກສ່ວນ ຄື: ການບໍລິການລູກຄ້າທົ່ວໄປຢູ່ກັບຫ້ອງການ ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າຢູ່ນອກຫ້ອງການ ໂດຍໃຊ້ວິທີວິທະຍາຂອງສູນປະຊຸມ (Center Meeting Approach) ເຊິ່ງພັດທະນາມາຈາກວິທີວິທະຍາຂອງສະຖາບັນCARD MRI ປະເທດຟີລິບປິນ;

ເຊິ່ງມາຮອດວັນທີ 30 ພະຈິກ 2018 ສາມາດສະໜອງບໍລິການໄດ້ 425ບ້ານ ຂອງ 14 ຕົວເມືອງ 3 ແຂວງ: ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ, ມີສູນປະຊຸຸມທີ່ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດ 665 ສູນ, ມີລູກຄ້າທັງໝົດ 37.232ຄົນ ແລະ ລູກຄ້າເງິນກູ້ 8.819ຄົນ, ຍອດເງິນກູ້ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດ 47.541.517.969ກີບ, ມີຍອດຊັບສິນທັງໝົດ 57.646.992.483ກີບ ໃນປີ 2017 ສາມາດມອບພັນທະອາກອນ ແລະ ເງິນປັນຜົນໃຫ້ລັດໄດ້ 2 ຕື້ກວ່າກີບ.

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ສກຈບ ໄຊນິຍົມ ຍັງເປີດເຜີຍຕື່ມອີກວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາສະຖາບັນຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບວຽກງານຮ່ວມມືກັບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ໂຄງການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ UNCDF Micro-leadໃນຊຸມປີ 2013-2015, ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນ ແລະ ປະຕິບັດສັນຍາເງິນກູ້ຮ່ວມກັບໂຄງການ MAFIPP ມູນຄ່າ 3 ຕື້ກີບ ໄດ້ໝົດສັນຍາໃນທ້າຍປີ 2017, ເປັນຕົວແທນໂອນເງິນດ່ວນຊຸມຊົນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ແລະ ປັດຈຸບັນກຳລັງປະຕິບັດໂຄງການຝຶກສອນການເງິນສຳລັບກະສິກຳພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກອົງການ ​ADA ລຸກຊຳບວກ ແລະ ອົງການ FAO.

ໃນປີ 2019 ທາງສະຖາບັນແມ່ນຈະໄດ້ເລັງໃສ່ການຫັນປ່ຽນຮູບແບບຈາກສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ໄປເປັນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບບໍລິສັດປະກັນໄພແຫ່ງປະເທດລາວ (AGL) ເພື່ອເພີ່ມຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ປະກັນຊິວິດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ, ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກໄຊນິຍົມ ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໜອງແມງດາ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ.

[ທີ່ມາ: ຫນັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ]