ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ເລື່ອງ: ການຮັບໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ (EOI) ໃນການສະເໜີກູ້ຢືມຈາກ “ກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໃນ ສປປ ລາວ” (LAFF)