ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ຂ່າວດີ ນາຍົກຯ ສັ່ງເພີ່ມດັດສະນີເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານລັດ 500 ກີບ ຕໍ່ດັດສະນີ; ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

ໃນວັນທີ 30 ທັນວາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສິສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 55/ນຍ; ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດເກັບປະຕິບັດ ລາຍຈ່າຍ ເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍ ປີ 2017 ເຖິງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ຊຶ່ງເນື້ອໃນ ບາງຕອນ ເດັ່ນຄື: ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເພີ່ມດັດສະນີເງິນເດືອນໃຫ້ລັດຖະກອນ 500 ກີບ/ດັດສະນີ (ຈາກ 6,700 ກີບ ມາເປັນ 7,200 ກີບ)  ແລະ ປະເດັນອື່ນໆທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຕາມລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: