ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

Membership List

Microfinance Association Members list MFIs

Organization

Full name

Address

Tel/Fax

Email/Website

NDTMFI SaSomSab

Ban Nakouy, Saysettha Dist, Vientiane Capital

020 55555639; 020 5601 0506; 021 470 077

chanpheng.lilavong@gmail.com

NDTMFI SuayKanPhatthana

Ban Phanxay, Fathi Road, Xamneua District, Huaphan Province

020 2234 7779; 064 312060

soukvilay1@hotmail.com

NDTMFI Xayniyom

Ban Nongmengda, Xay District, Oudomxay Province

081 211 853; 020 5605 9333, 030 909 0333

khone xmi@gmail.com

NDTMFI Khaumvangmai

Ban Houyhong, Chanthabouly District, Vientiane Capital

020 2980 4318

info.kvmmfi@gmail.com

NDTMFI Hongsa-Ngeun district

Ban Phonexay, Hongsa District, Sayyabouli Province

074 860 002;
020 5557 7662;
020 5644 7234

chaykham.ccsa@gmail.com, Liburn_ccsa@gmail.com

NDTMFI Yeunyong District
Ban Thaphalanxay, Sisattanak District, Vientiane Capital
021318055
khanthaly.sly@ljfinance.net

NDTMFI Khop-Xienghorn district

Ban Phabong, Khob District, Xayabouly Province
074 710 056; 

020 5516 1721

soukounthongmrthanousone@yahoo.com, souvanthong.ccsa@gamil.com

NDTMFI Homsabphathana

Ban Viengkham, Luangnamtha District, Luangnamtha Province

086 212 184
086 212164

mai.sengdavanh@hotmail.com,
soulamek.chanthamany@
gmail.com
NDTMFI Alunmai
Ban Houakhoua, Xaysettha District, Vientiane Capital
021 265 660
alunmai_mf@hotmail.com
NDTMFI Next
Ban Phonkheng, Xaysettha District, Vientiane Capital
021 670995, 

021 262822
020 22217902

nextmfi@gmail.com

NDTMFI OudomEk

Ban Nongduang, Sikhottabong District, Vientiane Capital
021 256171 ; 020 2200 3839
oudomekmicro@gmail.com, malay168@gmail.com
NDTMFI Houngheuangxab
Ban phanom, Luangphabrang Capital, Luangphabang Province
030 997 2623

071 213 341

phoum.lao@gmail.com

NDTMFI Thaveesab

Ban Xaysaeard, Samakhixay District, Athapue Province

020 59700716,
036 210099,
020 22908484

vithaya.sayavong@gmail.com, ammala.bundasuk@giz.de
NDTMFI Thavisok
Ban Km 52, Phonhong Distict, Vientiane Province
023 331024;

2249 6795

thavisok_MFI@hotmail.com
NDTMFI Saleumsouk
Ban Phontongsavane, Chanthaboury District, Vientiane Capital

021 258 073;
020 5571 2666

phonesouda@saloumsouk.com
NDTMFI Xayoudom
Ban thatluangTai, Unit 39, Xaysettha district, Vientiane Capital

021 264843; 020 5666 6969; 56778253

xayoudome_mfi2012@
outlook.com

NDTMFI Vanhdala

Ban Sivilay, Phonhong District, Vientiane Province
020 556 23 548, 020 550 178 22
vandalavdl@gmail.com
NDTMFI Sokkhounsab
Ban Heuayeleuth, Hinherb District, Vientaine Province
020 9944 7999; 

030 5933 582

somphongkbt@gmail.com
NDTMFI BDP
Ban Donpamai, Sisattanak District, Vientaine Capital

021 316 505;
021 316 506,
020 2222 8869

chansada.kyophilavong
@gmail.com
NDTMFI SavanDenkham
Ban Vongvilay, Sepon District, Savanakhet Province
041 660 246; 

041 660 246;
020 2801 1119

vanthanome@gmail.com
NDTMFI Paksan
Ban Sivilai, Paksan District, Borlikhamxai Province
054 790245; 

020 55652531

kongchanduangsongkharm
@yahoo.com

NDTMFI Sapthavy

Ban Sikhaithong, Sikhodtabong District, Vientaine Capital

021 520 722;
020 2815 5666

sapthavy@gmail.com

NDTMFI Phaiwanh

Ban Nahair, Sikottabong District, Vientaine Capital

020 5666 6807,
020 78617873

phaiwanhmfi@hotmail.com,
singkorka@hotmail.com,
win11011976@gmail.com

NDTMFI Vivongsy

Ban Nanon, Thakhaek District, Khammuane Province

020 5576 2199

vivongsy@gmail.com

NDTMFI Xaythany

Ban Nongtha Tai, Chanthaboury District, Vientaine Capital

020 555 07655

xtnxyxay@yahoo.com

NDTMFI Phethoulay

Ban Xoknoy, Saysettha District, Vientiance Capital

021 466017;
020 5969 4995

pmimicro@gmail.com

NDTMFI Phonemany

Ban Nalao, Kaisonephomvihan District, Savannakhet Province

0207776 4400;
0207774 9666

beebee2609@windowslive.com

NDTMFI Panthavy

Ban Naxay, Saysettha District, Vientiane Capital

020 5988 8879

sms_soumisay@yahoo.com

NDTMFI valilak

Ban Fay, Xaysettha Distrcit, Vientiane Capital

020 5943 3666

souksavaly@hotmail.com

NDTMFI Savankham

Ban Phonxay, Xaysettha Distrcit, Vientiane Capital

021 990 389;
021 263 987;
030 545 6964

svkmicrofinance@savankham.com

NDTMFI Huongpanya

Ban Phonxay, Pakse Capital, Champasak Province

031 21388

gee_6694@hotmail.com;
huongpanya.ndmi@hotmail.com

NDTMFI Aly Development

Ban na ( thangone ), Xaythany Distirct, Ventine Capital

020 5839 9998,
021 752 335

alymid2015@gmail.com

NDTMFI Hongkham

Ban huaysangao, Vangvieng District, Vientiane Province

020 2333 3616;
020 55623536

hongkhamkeoduangsy@gmail.com

NDTMFI Phanyaphone

Ban Viengchaleun, Saysettha District, Vientiane Capital

020 59585988

nithv@yahoo.com

NDTMFI Oudomsap

Ban Nongsonghong, Xaythany District, Vientiane Capital

020 5528 8387

viengkham1186@gmail.com

NDTMFI Thipaphone

Ban Sanamxay, Pakse Capital, Champasak Province

020 2276 8111

tappakse2016@gmail.com

NDTMFI Thepthidakham

Dongdamdoun, Kaysonephomvihane Capital, Savannakhet Province

041 251680,
030 9990766

somchay.chansina@gmail.com

NDTMFI Nhotthonag

Ban Donkoy, Sisattanak District, Vientaine Capital

020 2323 2308,
021 330607

nhotthong.phongsy@outlook.com

NDTMFI VLV

Ban Nongbone, Xaysettha District, Vientaine Capital

021 454 781

info.vlvmfi@gmail.com

NDTMFL Phanjalernsab

Ban Nadongjong, Xamneua District, Huaphan Province

020 2241 2774

phuangkeosavathdee@gmail.com

NDTMFI Sombounsub

Ban Oudomsin, Luangnamtha District, Luangnamtha Province

9989 6616,
020 56644599;
086 212 525

somebounsub45@gmail.com

NDTMFI Sipaseuth

Ban Phoxayneua, Paksan District, Borlikhamxai Province

020 9775 2223,
054 791 341;
030 330 607
sys_microfinance@hotmail.com

NDTMFI LAT

Ban Wattaynoy, Sikhottabong District, Vientaine Capital

021 256 249,
020 5956 7889

valisa199@gmail.com

NDTMFI Meuanglao

Ban Watchan, Chanthabouly District, Vientaine Capital

020 5855 5555

tvlaotv@gmail.com

NDTMFI Sokxaisana

Ban Saynamngeun, Xaythany District, Vientiane Capital

020 5590 3944; 

021 720276

phetsavanh@gmail.com; 

pchamnienkan@gmail.com

NDTMFI Mhankong

Ban Phibounthong, Houyxay District, Borkeo Province

020 2238 0061

manhkhong.inst@gmail.com

NDTMFI Phaisanlanexang

Ban Chomphet, Hatsayphong Dristrict, Vientiane Capital

020 5555 8788, 

021 316 074; 

021 350 330

phaisanlansang.ndtmfi@gmail.com

NDTMFI Sabaidee

Ban PhatthanaHuasae, Bachiengjaleunsouk District, Champasack Provine

020 2267 6666;
031 256 266;
031 256 277

khamtou.sabaidee@gmail.com

NDTMFI PhetAnong

Ban Houakhoua, Luangnamtha District, Luangnamtha Province

086 212424,
020 58768686

pa.ndtmfi@gmail.com

NDTMFI Nakhone

Ban Houakhoua, Luangnamtha District, Luangnamtha Province

020 5550 6090;
086 211 112

nakhone.microfinance@hotmail.com

NDTMFI Anousone

Ban Phapoon, Xayyabouly District, Xayyabouly Province

074 213 309;
020 5587 7706
074 213 308

phonexaysng@gmail.com

NDTMFI L&L

Ban Thatkhao, Sisattanak District, Viebtiane Capital

020 5550 7011,
020 5483 5444,
021 261 795

khaeksengmany@yahoo.com

NDTMFI Sayyavongseng

Ban Bounneua, Bounneua District, Phongsaly Province

088 219 033,
020 5406 0000

somphaengss3@gmail.com

NDTMFI Xangphet

Ban MeungNga, Luangprabang Capital, Luangprabang Province

071 211 116

xangphet.group@gmail.com

NDTMFI Seumphaxay

Ban Khonvat, Longsan Dristict, Saysomboun Province

020 5585 3349,
030 5435 908,
023 281 035

soumktadlm@hotmail.com

NDTMFI Chalernwai

Ban Sibounhuong, Chanthabuly Dristict, Vientiane Capiatl

020 2245 0099,
030 5036 157

chalernwai.ndmfi@gmail.com

NDTMFI Souphaphone

Ban Nadon, Salavan District and province

020 5690 6666

souphaphonespmi@gmail.com

NDTMFI Somvang thanchai

Ban Dongkhamsang, Hatsayphong District, Vientiane Capital

021 335 034

somwangthanjai@hotmail.com

DTMFI Ekphathana

Ban SaphanthongNuer, Sisattanak District, Vientiane Capital

021 244 428;
021 244 395;
021 260 779;
020 5551 3895

somphone.s@mfclao.com

DTMFI SaynhaiSamphanh

Ban LattanalangsyTai, KaysonePhomvihan Capital, Savannakhet Province

041 214 596,
020 5554 1171,
020 22728283

tadam2547@hotmail.com/dolamanh@gmail.com

DTMFI Newton

Ban Meungvathong, Sikottabong District, Vientiane Capital

021 223 447,
021 217 771,
020 5539 4796

lindas@newtonmfi.com

DTMFI Women and Family Development Fund

Ban ThatLaungKang, Saysettha District, Vientiane Capital

021 454 553,
020 2804 2572

pick_s178@yahoo.com

DTMFI ChampaLao

Ban Khoy, LuangPrabang Capital, LuangPrabang Province

071 260 550,
071 260 660,
020 5818 2100

souphontouy@yahoo.com,
souphonmfi@gmail.com

DTMFI Patukham

Ban WatchanhTha, Chanthabouly District, Vientiane Capital

21 254112,
020 5551 2988

khanmany@gmail.com

DTMFI Phonevaly

Ban Hutsady, Chanthabouly District, Vientiane Capital

021 222676,
020 5569 3078

info@pvlmfi.com

DTMFI Sokxay

Ban Viengchaleun, Sayyasettha District, Vientiane Capital

021 264 858,
020 222 20131

anousack2015@gmail.com

DTMFI Borkhamchalernsab

Ban Thongsangnang, Chanthabuly District, Vientaine Capital

021 216920,
030 9766 051,
22051155

microfinancesnp@gmail.com

DTMFI Champasak Limited

Ban Keosamphan, Pakse Capital, Champasack Province

031 215 171,
020 2343 3396

asoulimeuangchan@gmail.com,
Noukheuab@yahoo.com

DTMFI Manee

Ban Huhsady, Chanthabouly District, Vientiane Capital

021 785 155,
021 785 156,
020 2221 0972

maneemicrofinance@gmail.com

DTMFI Phongsaly for Development

Ban Homsavang, Bounnua Road, Phongsaly District, Phongsaly Province

088 210 234,
020 5553 7055

ifdpmfi@yahoo.com,
deovantha@yahoo.com

DTMFI Dokkhoun

Ban Thongkhankham Tai, Chanthabouly District, Vientiane Capital

021 261 825,
021 261 825,
020 5881 8888

thilaphonh.fc@gmail.com

DTMFI Newconcept

Ban Phontongsavth, Chanthabouly District, Vientiane Capital

021 264-177,
020 2222 6601

sonepheth.chanthaphone@gmail.com

DTMFI Oudomxay Development

Ban Nalao, Xay District, Oudomxay Province.

081 211 025,
081 312368

microfinance_odx@yahoo.com

DTMFI Sinhsup Meuangneur

Ban Naviengkham, Luangprabang Capital, Luangprabang Province

030 922 7474

santy.ssmi@gmail.com

SCU HouamchayPhatthana

Ban Dongdamdoan, KaysonePhomvihan Capital, Savannakhet Province

041 252153,
020 2210 1519

boudsady.scuhp73@gmail.com

SCU HuasaeChaleun

Ban Huasae, Bachieng District, Champasack Province

031 900 173,
020 5575 8279

saiyakai@hotmail.com

SCU Seno

Ban Xaisomboun, Outhomphone District, Savannakhet Province

041 431430,
020 23545996

scuseno2004@hotmail.com

SCU Thakhek

Ban Thakhek Kang, Thakhek District, Khammuane Province

051 251 190,
020 2224 8180

scuthakhek@hotmail.com

SCU Vanmai

Ban Laongam, Laongam District, Salavan Province

034 300 226,
020 298 77570

soukthavee.scuvanmai@gmail.com

SCU Mittaphap

Ban Nathom, Xaythany District, Vientiane Capiatal

021 771497,
020 2930 8881

scumittaphab@gmail.com

SCU Luangprabang

Ban Viengkeo, Luangphabang District, Luangphabang Province

071 260 112,
020 55893537,
030 5886411

pscu3@yahoo.com

SCU Nonghaikhok

Ban Nonghaikhork, Phonthong District, Champasak Province

030 955 9866,
020 9999 7415

sackxayph@gmail.com

SCU Paek District

Ban Theun, Paek District, Xiengkhuang Province

020 2222 635,
061 312 248

vanh.xkp@gmail.com

SCU Phoukouth

Ban Phouvieng, Phoukouth District, Xiengkhuang Province

061 216 021,
020 2215 1769

bouaphan32@gmail.com

SCU Phaxay

Ban NamoonLathKaiy, Phaxay District, Xiengkhuang Province

020 5556 1006,
061 213517,
020 55067312

scuphaxay@gmail.com

SCU Champa Phatthana

Ban Soukhouma , Soukhouma District, Champasak Province

020 2878 6542

khammon.sitthideth@yahoo.com

SCU Nakai Development

Ban Oudomsouk, Nakai District, Khammouane Province

020 9100 4905

douphetpouthone@gmail.com

SCU Huayhae samakki (establishing)

Ban Huayhae, champasak District, champasak Province

SCU Pakthone

Ban boungkhouang, Parkkading District, Borikhamxay Province

020 2210 0820,
030 9447 819

fundf501@yahoo.com

NDTMFI Microfinance Office

Ban Donengeun, Xayyabouly District, Xayyabouly Province

074 211 045,
074 211 341

vanhpsv999@gmail.com