ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການບັນຊີ ສຳລັບການເງິນຈຸລະພາກ ລະດັບສູງ #ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ

ເປີດແລ້ວ!!! ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການບັນຊີ ສຳລັບການເງິນຈຸລະພາກ ລະດັບສູງ
#ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ
– ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານບັນຊີທ້າຍປີ;
– ການບັນທຶກບັນຊີກ່ຽວກັບລາຍການປັບປຸງບັນຊີທ້າຍປີ ເຊັ່ນ: ລາຍຈ່າຍໆລ່ວງໜ້າ, ລາຍຮັບຄ້າງຮັບ, ລາຍຈ່າຍຄ້າງຈ່າຍ ແລະ ລາຍຮັບໆລ່ວງໜ້າ;
– ການດັດແກ້ບັນຊີທ້າຍປີ;
– ການສະສາງລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍ;
– ການຄິດໄລ່ອາກອນກໍາໄລ ແລະ ການບັນທຶກບັນຊີ;
– ການສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນທ້າຍປີ (ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ, ໃບລາຍງານຜົນການດໍາເນິນງານ, ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທຶນ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ).
#ເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ຜູ້ບໍລິຫານ, ຫົວໜ້າ ບັນຊີ, ພະນັກງານບັນຊີ ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ.
ສອນໂດຍ ຄູຝຶກທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ຈາກສະຖາບັນການທະນາຄານ.
ວັນທີ 13-17/05/2024 (5 ວັນ); ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 2, ຊັ້ນ 03, ຕຶກຮ້ານອາຫານ, ສະຖາບັນການທະນາຄານ.
ລາຄາລົງທະບຽນ ແມ່ນ 2,500,000/ຄົນ/5 ວັນ ລາຄານີ້ແມ່ນລວມເອກະສານ ຝຶກອົບຮົມ, ໃບຢັ້ງຢືນ, ອາຫານຫວ່າງ ແລະ ອາຫານທ່ຽງ ໃນແຕ່ລະວັນ.
ລິ້ງລົງທະບຽນ: https://forms.gle/iqYPt5V7qGpDQnPo7
#lmfa_training_2024
#LMFA
#ສມກຈ