ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ການຈັດ ຝຶກອົບຮົມບັນຊີການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ MB Win ແມ່ນກໍໄດ້ສຳເລັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 5 ວັນ (07 -11 ຕຸລາ 2019), ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທຫລ ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂດຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ), ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ແລະ ສູນການເງິນຈຸລະພາກ (MFC) […]

ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄດສ໌ (coaching) ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານການເງິນ ເພື່ອເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ

ສມກຈ ຮ່ວມກັບໂຄງການຂອງ ILO ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄດສ໌ (coaching) ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານການເງິນ ເພື່ອເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ ສຳລັບ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. […]