ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການບັນຊີການເງິນຈຸລະພາກ ລະດັບກາງ

ເປີດແລ້ວ!!! ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການບັນຊີ ການເງິນຈຸລະພາກ ລະດັບກາງ
 
ສມກຈ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບ ສະຖາບັນການທະນາຄານ (ສທຄ) ໃນການເປີດບັ້ນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການບັນຊີການເງິນຈຸລະພາກ ລະດັບກາງ ໃຫ້ແກ່ ບັນດາ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ
– ການບັນທຶກບັນຊີກ່ຽວກັບການໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມແກ່ລູກຄ້າ, ການຫັກເງິນແຮ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ
– ການຄິດໄລ່ ແລະ ບັນທຶກບັນຊີດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ ເຂົ້າເປັນລາຍຮັບໃນເດືອນ
– ການຈັດຊັ້ນໜີ້, ການເກັບຄືນເງິນແຮ ແລະ ການຫັກຄ່າເສື່ອມ
– ເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ, ການຄິດໄລ່ ແລະ ບັນທຶກດອກເບ້ຍຄ້າງຈ່າຍ ເຂົ້າເປັນລາຍຈ່າຍໃນເດືອນ
– ລາຍຈ່າຍບຸກຄະລາກອນ ແລະ ລາຍຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆຂອງພະນັກງານ
 
ເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ພະນັກງານບັນຊີ, ຫົວໜ້າບັນຊີ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານ ທີ່ສັງກັດຢູ່ບັນດາ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບຝາກເງິນ ແລະ ບໍ່ຮັບຝາກເງິນ
 
ສອນໂດຍ ຄູຝຶກທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ຈາກສະຖາບັນການທະນາຄານ. ວັນທີ 11-15/03/2024 (5 ວັນ), ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 2, ຊັ້ນ 03, ຕຶກຮ້ານອາຫານ, ສະຖາບັນການທະນາຄານ .
 
ລາຄາລົງທະບຽນ ແມ່ນ 2,500,000/ຄົນ/5 ວັນ ລາຄານີ້ແມ່ນລວມເອກະສານຝຶກອົບຮົມ, ໃບຢັ້ງຢືນ, ອາຫານຫວ່າງ ແລະ ອາຫານທ່ຽງ ໃນແຕ່ລະວັນ
 
ລິ້ງລົງທະບຽນ:
 
 
ຂໍ້ມູນເພີ່ເຕີມຕິດຕໍ່
020 99 626 456 | mfa@laomfa.org | www.laomfa.org