ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ຝຶກອົບຮົມ: ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໄອທີ ເຂົ້າໃນວຽກງານບໍລິຫານ Google (Sheet, Doc, Slide, Drive, Form, Calendar, Appsheet)

ຫົວຂໍ້: ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໄອທີ ເຂົ້າໃນວຽກງານບໍລິຫານ Google (Sheet, Doc, Slide, Drive, Form, Calendar, Appsheet) ສະຖານທີ່: Online zoom meeting […]