ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ລາຍຊື່ສະມາຊິກ

 

ລາຍຊື່ສະມາຊິກສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ

 
 

 

ສກຈຮ ປະຕູຄຳ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ວັດຈັນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 020 52 808 505 | 021 254 100 
ອີເມວ: patukhamptk@gmail.com
Facebook: patukham
Website: patukham.company.site

 
 

ສກຈຮ ສາຍໃຍສຳພັນ


ຢູ່ທີ່: ຖະໜົນສີສະຫວ່າງວົງ, ບ້ານ ລັດຕະນະລັງສີໃຕ້, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທ: 041 214 596 ; 030 935 2439
Facebook: SAYNHAISAMPHANH
Website: Saynhaisamphanh

 

 

ສກຈຮ ໂຊກໄຊ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ທາດຫຼວງກາງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 264 858
ມືຖື: 020 2305 3936, 020 7779 9779.
ອີເມວ: viengkhaek@sokxaygroup.com
Facebook: sokxaymicrofinanceinstitute

 

 

ສກຈຮ ພັດທະນາອຸດົມໄຊ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
ໂທ: 081 211 025
ມືຖື: 020 2237 8225
ອີເມວ: microfinance_odx@yahoo.com
Facebook: ພັດທະນາອຸດົມໄຊ

 

 

ສກຈຮ ຈຳປາສັກ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ແກ້ວສຳພັນ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ
ໂທ: 031 214 971
ອີເມວ: asoulimeuangchan@gmail.com
Facebook: ຈຳປາສັກ-ຈຳກັດ

 

 

ສກຈຮ ພັດທະນາຜົ້ງສາລີ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ຮົ່ມສະຫວ່າງ, ເມືອງ ຜົ້ງສາລີ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ
ໂທ: 088 210 234
ມືຖື: 020 5553 7055
ອີເມວ: ifdpmfi@yahoo.com
Facebook: ພັດທະນາຜົ້ງສາລີ

 

 

ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 244 428 | 021 260 779
ມືຖື: 020 5999 9039
ອີເມວ: emi@emimfi.com
Facebook: EMIMFI
Website: www.emimfi.com

 

 

ສກຈບ ຢູນ່ຽນລາວ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 411 555
ອີເມວ: unionlao.m@gmail.com
Facebook: 
ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຢູນ່ຽນລາວ ຈຳກັດ

 

 

ສກຈຮ ດອກຄູນ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 261 825
ມືຖື: 020 2222 9573
ອີເມວ: dorkkhoun.ho@gmail.com
Facebook: DTMFI.DORKKHOUN
Website: www.dorkkhoun-dtmfi.com

 

 

ສກຈຮ ຈຳປາລາວ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ຄອຍ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ,ອ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ໂທ: 071 260 660, 
ມືຖື: 020 5818 2100
ອີເມວ: champalaomfi@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ຈຳປາລາວ

 

 

ສກຈຮ ນິວຄອນເຊັບ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 1448 | 021 264 177 | 021 255 787
ອີເມວ:  info@ncclaos.com
Facebook: NewConceptMicroFinance

 

 

ສກຈບ ໄຊນິຍົມ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ພູຂຽວ, ເມືອງ ໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
ໂທ: 081 211 853
ມືຖື: 020 2396 6600
ອີເມວ: khonexmi@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ໄຊນິຍົມ

 

 

ສກຈບ ກຸງສີ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ໂພນທັນ , ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 286 336
Facebook: ສິນເຊື່ອເງິນສົດ ກຸງສີ ມັນນີ້ ລາວ – Krungsri Micro Finance

 

 

ສກຈບ ບີເອັນເຄ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ເພຍວັດ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 220 123
ມືຖື: 020 5910 7706 
ອີເມວ: info@bnkcapitallao.com
Facebook: BNK Capital Lao MFI ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ

 

 

ສກຈຮ ພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ທາດຫຼວງກາງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 412 294
ອີເມວ: k.sengsourinha@gmail.com

 

 

ສກຈຮ ມະນີ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 261 619
ອີເມວ: Maneemicrofinance@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ມະນີ

 

 

ສກຈຮ ສິນຊັບເມືອງເໜືອ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ນາວຽງຄຳ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ໂທ: 071 252 366 | 030 9227 4740 
ມືຖື: 020 9997 8978 | 020 5400 8444
ອີເມວ: santy.ssmi@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ສິນຊັບເມືອງເໜືອ ຈຳກັດ

 

 

ສກຈບ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດ (ບີດີພີ)


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ດອນປ່າໃໝ່, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 316 505, 
ມືຖື: 020 2222 8869
ອີເມວ: chansada.kyophilavong@gmail.com
Facebook: bdpmicrofinance
Website: www.bmimfi.com

 

 

ສກຈບ ສະຫວັນຄຳ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 990 389 | 021 263 987
ອີເມວ: svkmicrofinance@savankham.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສະຫວັນຄຳ

 

 

ສກຈຮ ບໍຄຳຈະເລີນຊັບ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ທົ່ງສັ່ງນາງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 030 976 6051
ມືຖື: 020 7788 7782
ອີເມວ: microfinancesnp@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ບໍ່ຄຳຈະເລີນຊັບ ຈຳກັດ

 

 

ສກຈບ ເອວີ ເຄດິດ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ທາດຫຼວງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 030 569 3888
ມືຖື: 020 5888 5536
ອີເມວ: avcreditfinancial@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນ AV Credit Financial Institution

 

 

ສກຈບ ເນັກ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ໂພນເຄັ່ງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 262 822 
ມືຖື: 020 2221 7902
ອີເມວ: nextmfi@gmail.com | nextmfi.hq@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກເນັກ Next MFI

 

 

ສກຈບ ເພັດອຸໄລ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ໂຊກນ້ອຍ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 466 017
ມືຖື: 020 5969 4995
ອີເມວ: pmimicro1@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນ ເພັດອຸໄລ ຈຳກັດ PMI

 

 

ສກຈບ ທະວີສຸກ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ນາເລົ່ງ ຫຼັກ52, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 023 331 024
ມືຖື: 020 2858 1111
ອີເມວ: thavisok_mfi@hotmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ທະວີໂຊກ

 

 

ສກຈບ ວີແອວວີ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 454 780-81
ອີເມວ: info.vlvmfi@gmail.com,

 

 

ສກຈບ ສະບາຍດີ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ຫົວແຊ, ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ
ໂທ: 031 256 266
ມືຖື: 020 2267 6666
ອີເມວ:  sabaidee_smi@outlook.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສະບາຍດີ ຈຳກັດ

 

 

ສກຈບ ສົມບູນຊັບ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ອຸດົມສິນ, ເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ
ໂທ: 086 218 989
ມືຖື: 020 9989 6616 | 020 5664 4599
ອີເມວ: somebounsub45@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກສົມບູນຊັບ

 

 

ສກຈບ ເຊກອງ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ເພຍໃໝ່, ເມືອງ ລະມານ, ແຂວງ ເຊກອງ.
ໂທ: 038 211 989
ອີເມວ: skmi.laos@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງີນ ຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງີນຝາກ ເຊກອງ ຈຳກັດ

 

 

ສກຈບ ສະສົມຊັບ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ນາຄວາຍກາງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 470 077 |  030 9594 979
ມືຖື: 020 5601 0506
ອີເມວ: chanpheng.lilavong@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສະສົມຊັບ

 

 

ສກຈບ ຊ່ວຍກັນພັດທະນາ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ຊຳເໜືອ, ເມືອງ ຊຳເໜືອ, ແຂວງ ຫົວພັນ
ໂທ: 064 312 060
ມືຖື: 020 2234 7779
ອີເມວ: Soukvilay1@htmail.com

 

 

ສກຈບ ຄວາມຫວັງໃໝ່


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ບໍ່ນາງົວ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມືຖື: 020 2980 4316 | 020 5553 4593
ອີເມວ: info.kvmmfi@gmail.com

 

 

ສກຈບ ອາລຸນໃໝ່


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ຫົວຂົວ, ເມືອ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 265 660 | 030 536 0254 | 030 517 6219 
ມືຖື: 020 9789 5636
ອີເມວ: alunmai_mf@hotmail.com

 

 

ສກຈບ ອຸດົມເອກ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ອຸມຸງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 256 121   
ມືຖື: 020 5449 9999
ອີເມວ: odome1789@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ອຸດົມເອກ

 

 

ສກຈບ ຮຸ່ງເຮືອງຊັບ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ຜານົມ, ນະຄອນຫຼວງພບະບາງ, ແຂວງ ຫຼວພະບາງ
ໂທ: 030 997 2623
ມືຖື: 020 5497 4296
ອີເມວ: houngheuangxab_p@hotmail.com

 

 

ສກຈບ ສະເຫຼີມສຸກ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 563 161 – 62
ອີເມວ: saleum707@hotmail.com | info@saleumsouk.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ສະເຫຼີມສຸກ 

 

 

ສກຈບ ໄຊອຸດົມ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ທາດຫຼວງໃຕ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 264 843
ອີເມວ: xayoudome318@gmail.com

 

 

ສກຈບ ວັນດາລາ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ສີວິໄລ, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ
ໂທ: 030 533 6422 
ມືຖື: 020 5501 7822
ອີເມວ: vdlfinancial@gmail.com 
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກວັນດາລາ

 

 

ສກຈບ ໂຊກຄູນຊັບ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ຫ້ວຍອີເລີດ, ເມືອງ ຫີນເຫີບ, ແຂວງ ວຽງຈັນ
ໂທ: 030 593 3582 
ມືຖື: 020 9704 3801
ອີເມວ: xokkhounsab@gmail.com

 

 

ສກຈບ ປາກຊັນ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ສີວິໄລ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
ໂທ: 054 790 345 
ມືຖື: 020 2200 0318
ອີເມວ: skjparksan@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກປາກຊັນ

 

 

ສກຈບ ຊັບທະວີ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ສີໄຄທົ່ງ,ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວວຽງຈັນ
ໂທ: 021 520 722 
ມືຖື: 020 2815 5666
ອີເມວ: sapthavy@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຊັບທະວີ

 

 

ສກຈບ ໄພວັນ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ນາແຮ່, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມືຖື: 020 5666 6807 | 020 5585 5277
ອີເມວ: phaiwanhmfi@hotmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ໄພວັນ

 

 

ສກຈບ ວິວົງສີ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ນາໂບ, Tເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
ໂທ: 030 561 5458 
ມືຖື: 020 5576 2199
ອີເມວ: vivongsy@gmail.com

 

 

ສກຈບ ໄຊທານີ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ໜອງພະຍາ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 256 1948
ອີເມວ: xtnxyxay@yahoo.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກໄຊທານີ

 

 

ສກຈບ ພອນມະນີ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ນາເລົ່າ, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ໂທ: 041 252 898
ມືຖື: 020 7764 4000
ອີເມວ: phonemanee291216@outlook.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ພອນມະນີ

 

 

ສກຈບ ພັນທະວີ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ໂນນຄໍ້ເໜືອ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 465 058 – 68
ອີເມວ: phanthavymf@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ພັນທະວີ

 

 

ສກຈບ ວາລີລັກ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ຝາຍ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 411 222
ມືຖື: 020 5943 3666
ອີເມວ: valilak.ndmf.rp@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ວາລີລັກ

 

 

ສກຈບ ເຮືອງປັນຍາ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ
ໂທ: 031 213 881
ອີເມວ: huongpanya.ndmi@hotmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເຮືອງປັນຍາ

 

 

ສກຈບ ອາລີ ພັດທະນາ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ນາ ທ່າງ່ອນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 752 335 
ມືຖື: 020 5860 0091​
ອີເມວ: alymid2015@gmail.com​
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ອາລີພັດທະນາ

 

 

ສກຈບ ຫົງຄຳ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ຫ້ວຍສະເຫງົາ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ
ມືຖື: 020 023 511 666
ອີເມວ: hongkhamkeodouangsy@hotmail.com

 

 

ສກຈບ ປັນຍາພອນ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ວຽງຈະເລີນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມືຖື: 020 5958 5988
ອີເມວ: nithv@yahoo.com

 

 

ສກຈບ ອຸດົມຊັບ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ໜອງສອງຫ້ອງ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມືຖື: 020 2997 8955
ອີເມວ: osndtmfi@gmail.com
Facebook:  ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ອຸດົມຊັບ

 

 

ສກຈບ ທິບພາພອນ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ສະໜາມໄຊ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ
ໂທ: 030 284 3553
ອີເມວ: thipaphone.microfinance@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ທິບອາພອນ

 

 

ສກຈບ ເທບທິດາຄຳ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ດົງດຳດວນ, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ໂທ: 041 252 608 | 030 939 9616
ອີເມວ: dthepthidakham@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເທບທິດາຄຳ

 

 

ສກຈບ ຍອດທົງ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ດອນກອຍ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 330 607  
ມືຖື: 020 2323 2308
ອີເມວ: nhotthongnt@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຍອດທົງ

 

 

ສກຈບ ສີປະເສີດ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ໂພນໄຊເໜືອ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
ໂທ: 054 791 341 
ມືຖື: 020 9999 2340
ອີເມວ: SPS-microfince@hotmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສີປະເສີດ

 

 

ສກຈບ ແອວເອທີ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ວັດໄຕນ້ອຍທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 030 967 3561
ອີເມວ: lat.microfinance@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ແອວເອທີ

 

 

ສກຈບ ຊິມເປີລແຄສ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ນາໄຮ່, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 812 434
ມືຖື: 020 5778 9000
ອີເມວ: Simplecashlao@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຊິມເປິລແຄສ ລາວ

 

 

ສກຈບ ໂຊກໄຊຊະນະ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ຄຳຮຸ່ງ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 261 878 | 021 711 660
ອີເມວ: data2018ssn@gmail.com

 

 

ສກຈບ ໝັ້ນຄົງ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ພິບຸນທອງ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
ໂທ: 084 211 191
ອີເມວ: manhkhong.inst@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ໝັ້ນຄົງ

 

 

ສກຈບ ໄພສານລ້ານຊ້າງ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ຈອມເພັດໃຕ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 316 074 | 021 350 330
ອີເມວ: phaisanlansang.ndtmfi@gmail.com

 

 

ສກຈບ ເພັດອານົງ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ຫົວຂົວ, ເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ
ໂທ: 086 212 424
ອີເມວ: Pa.ndtmfi@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນ ການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເພັດອານົງ

 

 

ສກຈບ ນະຄອນ


ຢູ່ທີ່:ບ້ານ ໄຊສົມບູນ, ເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ
ໂທ: 086 211 112
ອີເມວ: Nakhone.microfinance@hotmail.com

 

 

ສກຈບ ອານຸສອນ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ຜາປູນ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
ໂທ: 074 213 309
ອີເມວ: ans001.2017@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກອານຸສອນ

 

 

ສກຈບ ແອວແອນແອວ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ທາດຂາວ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 316 689 
ມືຖື: 020 5978 5785
ອີເມວ: Lnl.Microfinance@gmail.com
Facebook: L&L Microfinance

 

 

ສກຈບ ໄຊຍະວົງແສງ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ບຸນເໜືອ, ເມືອງ ບຸນເໜືອ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ
ໂທ: 088 219 033 
ມືຖື: 020 2284 6666
ອີເມວ: somphaengss3@gmail.com

 

 

ສກຈບ ຊ້າງເພັດ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ໂພນສະອາດ, ເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ
ໂທ: 071 211 116
ອີເມວ: xangphet.group@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຊ້າງເພັດ

 

 

ສກຈບ ເສີມຜາໄຊ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ຄອນວັດ, ເມືອງ ລ້ອງຊານ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ
ໂທ: 030 543 5906
ມືຖື: 020 5585 3349
ອີເມວ: seumphaxay@hotmail.com

 

 

ສກຈບ ຈະເລີນໄວ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ຮ່ອງໄກແກ້ວ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 030 503 6157
ອີເມວ: chalernwai.ndmfi@gmail.com

 

 

ສກຈບ ສົມຫວັງທັນໃຈ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ດົງຄຳຊ້າງ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 335 034 
ມືຖື: 020 5583 7999
ອີເມວ: somwangthanjai@hotmial.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສົມຫວັງທັນໃຈ

 

 

ສກຈບ ໜຶ່ງດຽວພັດທະນາ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ທ່າງ່ອນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 030 999 5518
ມືຖື: 020 9725 9314
ອີເມວ: onemif@yahoo.com

 

 

ສກຈບ ຄຳພູວົງຊັບ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ໂພນທັນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 419 328
ມືຖື: 020 5551 5555
ອີເມວ: khanthaly1988@gmail.com | khanthaly@khamphouvong.com
Facebook: ສກຈບ ຄຳພູວົງຊັບ

 

 

ສກຈບ ມິດໄມຕີ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ນາໂບ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
ໂທ: 051 213 381
ອີເມວ: midmaitee999@gmail.com

 

 

ສກຈບ ຣາຟໂຄ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມືຖື: 020 5450 6999 | 020 5061 4888
ອີເມວ: rafcolaos999@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຣາຟໂຄ ຈຳກັດ

 

 

ສກຈບ ຊຽງຂວາງມີໄຊ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ໂພນສະອາດ, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
ໂທ: 061 213 789
ມືຖື: 020 2234 6193
ອີເມວ: mixaymicro@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກຊຽງຂວາງມີໄຊ

 

 

ສກຈບ ເດດຈະເລີນໄຊ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ດອນແດງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 030 5117 999; 
ມືຖື: 020 9229 9997 
ອີເມວ: dlxmicrofinance9999@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ເດດຈະເຣີນໄຊ ຈໍາກັດ Dlx

 

 

ສກຈບ ບີຊີໄອ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ອີໄລເໜືອ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມືຖື: 020 2366 8688 | 020 2221 1940
ອີເມວ: skmi.laos@gmail.com

 

 

ສກຈບ ເອສເອສບີ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ໜອງບົວທອງໃຕ້, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 030 568 4999 
ມືຖື: 020 2811 9090
ອີເມວ: ssbmicrofinance@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເອສເອສບີ

 

 

ສກຈບ ອອນປຣະ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ສະໜາມໄຊ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ
ໂທ: 031 255 581
ມືຖື: 020 9786 6671
ອີເມວ: dee_dudee@yahoo.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ອອນປຣະ Onpra OPMI

 

 

ສກຈບ ບີໄອຊີ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 253 959
ມືຖື: 020 5292 5555
ອີເມວ: sales@bicfinancial.com
Facebook: BIC Microfinance ສະຖາບັນການເງິນ ບີໄອຊີ

 

 

ສກຈຮ ພອນວາລີ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 222 676
ອີເມວ: kphonexay@yahoo.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ພອນວາລີ

 

 

ສກຈຮ ສຸພາພອນ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ນາໂດນ, ເມືອງ ສາລະວັນ, ແຂວງ ສາລະວັນ
ໂທ: 034 211 555 | 030 539 4890
ອີເມວ: Sppdtmfi 2020 @gmail.com; sombathpmks2016@hotmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງີນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງີນຝາກສຸພາພອນຈຳກັດ

 

 

ສກຈຮ ແກ້ວຈະເລີນ


ຢູ່ທີ່: ບ້ານ ຝາຍ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 265 571
ມືຖື: 020 5582 9999
ອີເມວ: keochaleun.kcl@gmail.com
Facebook: ສະຖາບັນການເງີນທີ່ຮັບເງີນຝາກ ແກ້ວຈະເລີນ